Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS

Εισηγητής

Κανάς Άγγελος

Διάρκεια

2 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

90 ΩΡΕΣ/ 3,5 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

 Η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει διαρκώς προκλήσεις και αβεβαιότητες όσον αφορά τον οικονομικό τομέα. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι μπορούν να επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, τις κοινωνίες, αλλά και τις ατομικές οικονομίες. Η αύξηση της πολυπλοκότητας και των αβεβαιοτήτων των χρηματοοικονομικών κλάδων έχει δημιουργήσει την ανάγκη για αναλυτική προσέγγιση και διαχείριση των εμπλεκόμενων κινδύνων. Ως εκ τούτου, η ανάλυση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών κινδύνων αποτελεί καίριο πεδίο μελέτης και εφαρμογής του χώρου της οικονομίας και των επενδύσεων. Για τη μελέτη και την πρόβλεψη των  τελευταίων έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως χρήσιμη η εφαρμογή οικονομετρικών λογισμικών, όπως το EVIEWS που εξετάζεται στο εν λόγω Πρόγραμμα. Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης «Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS» ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους (ελεύθερους επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων), όσους επιθυμούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις ή επιθυμούν να κάνουν καριέρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες προσφέροντας Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, σε φοιτητές και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, καθώς και σε εν γένει αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή  και της θέσης του στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται για εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του χώρου των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις. Ουσιαστικά, σκοπεύει στο να καλύψει σε προχωρημένο επίπεδο θέματα που άπτονται της ανάλυσης χρηματοοικονομικών κινδύνων και εμπειρικών ευρημάτων, ενώ αναλύονται και σύγχρονα θέματα που έχουν ανακύψει στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική σαν συνέπεια των πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της μέτρησης και προστασίας από χρηματοοικονομικούς κινδύνους.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. FINANCIAL DERIVATIVES AND MARKETS FOR HEDGING RISKS
 2. HEDGING STRATEGIES AND OPTIONS PRICING AND PROPERTIES
 3. EQUITY PORTFOLIO RISK MANAGEMENT STRATEGIES I
 4. EQUITY PORTFOLIO RISK MANAGEMENT STRATEGIES II
 5. EXCHANGE RATE RISKS AND HEDGING
 6. INTEREST RATE RISK MANAGEMENT STRATEGIES
 7. EMPIRICAL MODELLING USING EVIEWS
 8. FINANCIAL DERIVATIVES AND MARKETS FOR HEDGING RISKS
 9. TASK ASSIGNMENT

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α.   να έχουν αναπτύξει ώριμη αναλυτική σκέψη σε θέματα μέτρησης και προστασίας από χρηματοοικονομικούς Κινδύνους

Β. να είναι σε θέση να σχεδιάζουν βέλτιστες στρατηγικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις στα πλαίσια διεθνών επιχειρήσεων και τραπεζικών και κυβερνητικών οργανισμών

Γ. να εξοικειωθούν με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και τις μεθόδους περιορισμού του ρίσκου

Δ.         να είναι σε θέση να διαχειρίζονται ένα χαρτοφυλάκιο (portfolio) και να εφαρμόζουν στρατηγικές περιορισμού της αβεβαιότητας από συναλλαγματικούς κινδύνους

Ε. Χρήση εμπειρικών μοντέλων και διασύνδεσή τους με ζητήματα αγορών

ΣΤ. να αναγνωρίζουν, να μετρούν και να αναλύουν τους διάφορους κινδύνους που επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις και τις επενδύσεις

Ζ. να έχουν κατανοήσει τη σύνθετη φύση των χρηματοοικονομικών αγορών και των συναλλαγών

Η. να γνωρίζουν τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τις χρηματοοικονομικές αγορές

Θ. να αναλύουν τις τάσεις και τις συσχετίσεις στις χρηματοοικονομικές αγορές και να αναπτύσσουν νέες μεθόδους και πρακτικές για τη διαχείριση κινδύνων

Ι. να είναι σε θέση να αναλύουν και να διαχειρίζονται χρηματοοικονομικούς κινδύνους το οικονομετρικό λογισμικό EVIEWS

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 600-800 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

200€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

140€

170€

180€

Δόση Α’

70€

85€

90€

Δόση Β’

70€

85€

90€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα