Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η «Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας» αποτελεί έναν κρίσιμο κλάδο που ασχολείται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας. Πρόκειται για έναν τομέα που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματική διαχείριση και λειτουργία των οργανισμών υγείας, σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και συνεχείς αλλαγές. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν πρέπει να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τους πόρους, να προβλέπουν και να ανταποκρίνονται σε αλλαγές και προκλήσεις, να λαμβάνουν αποφάσεις βάσει αξιολόγησης πληροφοριών και να αναπτύσσουν στρατηγικές που προωθούν την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας. Περιλαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών που ενισχύουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποδοτικότητα στον τομέα της υγείας. Γενικά, αποτελεί έναν κρίσιμο τομέα που επηρεάζει τη λειτουργία και την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, καθώς δύναται να βελτιώσει την παροχή φροντίδας στους ασθενείς, να αυξήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των οργανισμών υγείας και να συμβάλει στη βιωσιμότητά τους σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενο και απαιτητικό περιβάλλον.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε προϊσταμένους τμημάτων και αναπληρωτές προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς υγείας, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) επιχειρήσεων υγείας (Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων), υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ εν γένει.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν τη διοίκηση των μονάδων υγείας με συστηματικό, αποτελεσματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, οδηγώντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του συστήματος υγείας. Το Πρόγραμμα, δύναται να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και στρατηγικών για την παροχή υψηλής ποιότητας φροντίδας υγείας, προωθώντας την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την ανθρώπινη ευημερία. Τέλος, ενισχύει την ανάπτυξη μιας ευρύτερης κουλτούρας διοίκησης και αποτελεσματικής διαχείρισης στον τομέα της υγείας, γεγονός που συνεπάγεται μια πιο αποδοτική και βιώσιμη παροχή υπηρεσιών υγείας, αλλά και μια κουλτούρα που επιδιώκει την ανοικτή συνεργασία, την καινοτομία και τη συνεχή βελτίωση.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην Επίλυση Προβλημάτων και στην Λήψη Αποφάσεων για Επιχειρήσεις
 2. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων χωρίς Πιθανότητες
 3. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων με Πιθανότητες
 4. Λήψη Αποφάσεων και ο Ρόλος της Χρησιμότητας
 5. Προβλέψεις με τη Χρήση Μεθόδων Χρονολογικών Σειρών
 6. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό
 7. Γραμμικός Προγραμματισμός: Ανάλυση Ευαισθησίας και Ερμηνεία
 8. Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού
 9. Διαχείριση Αποθεμάτων με Ανεξάρτητη Ζήτηση
 10. Διαχείριση Αποθεμάτων με Εξαρτημένη Ζήτηση
 11. Υποδείγματα Ουρών Αναμονής
 12. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να γνωρίζουν τρόπους επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων στο πεδίο των επιχειρήσεων και οργανισμών υγείας,

Β. να είναι σε θέση να αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις (ανεξάρτητα από την) παρουσία πιθανοτήτων

Γ. να κατανοούν θέματα ποσοτικής ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων στην Υγεία

Δ. να αντιλαμβάνονται τη σημασία της χρησιμότητας κατά τη λήψη των αποφάσεών τους

Ε. να κάνουν προβλέψεις επιχειρηματικών μεγεθών με τη χρήση χρονολογικών σειρών

ΣΤ. να έχουν αποκτήσει δεξιότητες δημιουργίας υποδειγμάτων γραμμικού προγραμματισμού και να τις χρησιμοποιούν για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε προβλήματα επιχειρήσεων και οργανισμών

Ζ να γνωρίζουν τις έννοιες των θεωριών ουρών αναμονής και να χρησιμοποιούν τα υποδείγματα αυτών για τη λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων

Η. να είναι εξοικειωμένοι με τη διαχείριση αποθεμάτων και την καταναλωτική ροή τους

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα