Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία

Εισηγητής

Ερμόλαος Ψαριανός

Διάρκεια

9 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

420 ΩΡΕΣ/ 16,1 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η αυξανόμενη πολυπολιτισμικότητα και η μετανάστευση που παρατηρούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, καθιστούν την ανάγκη κατανόησης και αντιμετώπισης των πολιτισμικών διαφορών ολοένα και πιο επιτακτική. Η διαπολιτισμική και η διεθνής επικοινωνία είναι ουσιώδης για τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και την οικονομική ανάπτυξη. Η κατανόηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και η ικανότητα ανάπτυξης αποτελεσματικής επικοινωνίας με διαφορετικές κουλτούρες ενισχύει την παγκόσμια συνεργασία, προωθεί την ανταλλαγή ιδεών και καινοτομιών, και αυξάνει την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης «Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση και αξιοποίηση της διαπολιτισμικότητας και προάγει την κατανόηση και τον σεβασμό ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την αμοιβαία ανεκτικότητα. Καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες στη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και επικοινωνία μπορούν να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων, στην ανάπτυξη αμοιβαίας κατανόησης και στη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στην «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη μελέτη του οικονομικού αποτυπώματος από την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και κυρίως σε Οικονομολόγους, διδάσκοντες μαθημάτων που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, διερμηνείς και επαγγελματίες υγείας, μέλη ΜΚΟ, νοσηλευτές, νομικούς , καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της Οικονομίας και της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην επιστημονική στήριξη αποφοίτων οικονομικών σχολών σε θέματα οικονομικών της Εκπαίδευσης με διαπολιτισμική διάσταση. Επιπλέον, επιδιώκεται η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο σχολείο, αλλά και η διατύπωση των βασικών αρχών για την οικονομική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Εισαγωγικές και εννοιολογικές διευκρινίσεις της οικονομικής επιστήμης
 2. Σύνθεση – ποικιλομορφία του μαθητικού δυναμικού
 3. Ειδικές εκπαιδευτικές και οικονομικές επιδράσεις
 4. Οικονομικές εκφάνσεις της διαπολιτισμικότητας
 5. Ένταξη και οικονομική ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών
 6. Νομοθετικό πλαίσιο και οικονομία
 7. Δικαιώματα και οικονομική επιστήμη
 8. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 1. να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία σε θέματα οικονομικών της Εκπαίδευσης με διαπολιτισμική διάσταση
 2. να είναι σε θέση να μελετούν το οικονομικό αποτύπωμα από την ένταξη των μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 3. να καταρτιστούν γύρω από ζητήματα που αφορούν τη διατύπωση των βασικών αρχών οικονομικής διαχείρισης με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό
 4. να έχουν κατανοήσει τις έννοιες και τις πρακτικές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 5. να αναγνωρίζουν και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την ποικιλομορφία του μαθητικού δυναμικού
 6. να κατανοούν τις οικονομικές επιπτώσεις της διαπολιτισμικότητας
 7. να προωθούν την ένταξη και οικονομική ενσωμάτωση των προσφύγων και μεταναστών
 8. να αντιλαμβάνονται τα δικαιώματα των μεταναστών και προσφύγων και της σχέσης τους με την οικονομική επιστήμη
 9. να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο
 10. να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών
 11. να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.
 12. να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με την συμπλήρωση κουίζ  πολλαπλής  κατά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας και με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 1500-2000 λέξεων κατά τον τελευταίο μήνα μαθημάτων. Τόσο οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και η τελική εργασία διατίθενται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλονται προς βαθμολόγηση στο email της Γραμματείας

Κόστος συμμετοχής

180€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες έκπτωσης:

 • 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)
 • Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

10%

Δίδακτρα

162€

Δόση Α’

81€

Δόση Β’

81€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα