Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας

Εισηγητής

Γούλας Σοφοκλής

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

150 ΩΡΕΣ/ 5,8 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Οι μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας και καινοτομίας αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε μια εποχή που η εκπαίδευση αντιμετωπίζει διαρκείς προκλήσεις και αλλαγές, η εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων έρευνας στον εκπαιδευτικό κλάδο αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, καθώς επιτρέπουν την εξαγωγή αξιόπιστων δεδομένων και την ανάλυσή τους, προσφέροντας έτσι συνεπή βάση για τη λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένες εκπαιδευτικές πρακτικές και αποτελέσματα μάθησης. Ταυτόχρονα, η καινοτομία στον εκπαιδευτικό τομέα ανοίγει τον δρόμο για νέες ιδέες, προσεγγίσεις και πρακτικές που επηρεάζουν θετικά την εκπαιδευτική διαδικασία και προάγουν την ανάπτυξη των μαθητών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο πτυχών – εκπαιδευτική έρευνα και καινοτομία – ανοίγει νέους ορίζοντες και δημιουργεί μια δυναμική που στηρίζει την πρόοδο και την ανανέωση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Το Πρόγραμμα «Μεθόδους Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας» παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων εκπαίδευσης και την διαρκή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς εισάγει τους συμμετέχοντες στο αντικείμενο και τις μεθόδους της επιστημονικής εκπαιδευτικής έρευνας. Στόχος αυτού είναι να εξοπλίσει  τους σπουδαστές με εισαγωγικές γνώσεις στο ευρύ μεθοδολογικό φάσμα της εκπαιδευτικής έρευνας και στην οργάνωση της ερευνητικής διαδικασίας. Το εύρος των θεμάτων που εξετάζονται ετοιμάζει τους σπουδαστές για τη κατανόηση δοκιμίων εκπαιδευτικής έρευνας, τη διεξαγωγή έρευνας, καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση στη συστηματική εκπαιδευτική έρευνα. Τα εργαλεία που μελετώνται κρίνονται επίσης απαραίτητα σε ερευνητές εμπειρικών οικονομικών μελετών αλλά και μελετών επιπτώσεων δημόσιων πολιτικών.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα
  • Ο σκοπός της εκπαίδευσης
  • Εκπαιδευτικά συστήματα
  • Ηθική έρευνας
  • Ο ρόλος της έρευνας στη διαμόρφωση πολιτικών
 2. Ορισμός ερευνητικού ερωτήματος
  • Επιλογή θέματος
  • Διαμόρφωση ερευνητικού ερωτήματος
  • Βιβλιογραφική ανασκόπηση
 3. Επιλογή πληθυσμού
  • Η σχέση του ερευνητικού ερωτήματος και του πληθυσμού
  • Στατιστικά επαρκής πληθυσμός
  • Εξωτερική εγκυρότητα
 4. Επιλογή ερευνητικών οργάνων
  • Διοικητικά δεδομένα
  • Πειραματικά δεδομένα
  • Ερωτηματολογία
  • Συνεντεύξεις
 5. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
  • Ποιοτική συνέντευξη
  • Ομάδες εστίασης
  • Παρατήρηση-Συμμετοχική Παρατήρηση
 6. Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας
  • Έρευνα ερωτηματολογίου
  • Έρευνα συσχετίσεων
  • Συγκριτική έρευνα
  • Πειραματική έρευνα
 7. Μικτές μέθοδοι έρευνας
  • Έρευνα για διασταύρωση
  • Έρευνα για εξερεύνηση
  • Έρευνα για ερμηνεία
 8. Συλλογή Δεδομένων
  • Θεσμικό πλαίσιο συλλογής δεδομένων
  • Σχεδιασμός συλλογής δεδομένων
  • Σφάλματα συλλογής
  • Κωδικοποίηση πληροφορίας
 9. Ανάλυση Ποιοτικών Δεδομένων
  • Περιγραφική στατιστική
  • Γραφήματα
  • Στατιστικοί έλεγχοι ποιοτικών δεδομένων
  • Ερμηνεία αποτελεσμάτων
 10. Ανάλυση Ποσοτικών Δεδομένων
  • Ποσοτική αναπαράσταση ποιοτικών χαρακτηριστικών
  • Συνήθεις κατανομές εκπαιδευτικών δεδομένων
  • Στατιστική εκτίμηση και επαγωγή
  • Ερμηνεία αποτελεσμάτων
 11. Σχεδιασμός ερευνητικού δοκιμίου και πως η έρευνα έλκει την εκπαιδευτική καινοτομία
  • Η δομή του ερευνητικού δοκιμίου
  • Επιλογή κατάλληλου λεξιλογίου για κάθε ακροατήριο
  • Γιατί κάνουμε έρευνα;
  • Έρευνα και μεταρρυθμίσεις
 12. Εκπόνηση εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 1. να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του ερευνητή με το δείγμα της έρευνας
 2. να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν βασικά ερευνητικά εργαλεία και να έχουν γνώση των δυνατοτήτων και των περιορισμών τους
 3. να γνωρίζουν τις βασικές αρχές ποιοτικής, ποσοτικής και μικτής έρευνας
 4. να μπορούν να διεξάγουν έρευνα (ποιοτική, ποσοτική, μικτή)
 5. να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις αρχές συλλογής δεδομένων
 6. να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τις μεθόδους επεξεργασίας ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
 7. να μπορούν να συντάσσουν ερευνητικά δοκιμίων και να συνδέουν την έρευνας με την άσκηση πολιτικής
 8. να είναι επαρκώς προετοιμασμένοι ώστε να μπορούν να μελετήσουν αυτόνομα τη βιβλιογραφία της εκπαιδευτικής έρευνας
 9. να διαθέτουν επαρκή μεθοδολογική προετοιμασία για την παρακολούθηση προχωρημένων σπουδών σε επιστήμες αγωγής, οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες που απαιτούν τη διεξαγωγή έρευνας

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 1000-1500 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ανάπτυξης ενός θέματος και της οργάνωσης μίας εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας.

Κόστος συμμετοχής

380€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες έκπτωσης:

 • 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)
 • Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

10%

Δίδακτρα

342€

Δόση Α’

171€

Δόση Β’

171€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

 

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα