Στρατηγική επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενο ανταγωνισμό, συνεχείς αλλαγές και πιέσεις για οικονομική βιωσιμότητα. Σε αυτό το περίπλοκο πλαίσιο, η στρατηγική που υιοθετούν οι εκάστοτε επιχειρήσεις αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας και διατήρησής τους. Οι επιχειρήσεις καλούνται πλέον να αναπτύσσουν και να υλοποιούν στρατηγικές που να τους επιτρέπουν να προσαρμόζονται στις αλλαγές της αγοράς, να εκμεταλλεύονται ευκαιρίες και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το Πρόγραμμα «Στρατηγική των επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα» μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αύξησης της αποτελεσματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης και επιτυχίας κυρίως των ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρηματιών. Οι συμμετέχοντες σε αυτό, θα αποκτήσουν βασικές και προηγμένες γνώσεις στον τομέα της στρατηγικής επιχειρήσεων, θα εξοικειωθούν με τις σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία ανάλυσης και θα αναπτύξουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να διαμορφώνουν στρατηγικές που θα τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς. Μέσω πρακτικών παραδειγμάτων (case studies) και εργασιών, θα μάθουν να αναγνωρίζουν ευκαιρίες, να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε στρατηγικούς στόχους και με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα. Εν ολίγοις, θα ενισχυθεί η ικανότητά τους να αναπτύσσουν και να υλοποιούν βιώσιμες επιχειρηματικές στρατηγικές, προωθώντας έτσι την ανάπτυξη και την επιτυχία των επιχειρήσεων στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Το Πρόγραμμα αυτό, σχεδιάστηκε προκειμένου να παρουσιάσει στους ενδιαφερόμενους τις μεθόδους και τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις υπό διαφορετικές συνθήκες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός παρέχει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν και είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα τόσο των ιδιωτικών, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και των δημόσιων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) Επιχειρήσεων, υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές οικονομικών  σχολών, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, της Δημιουργίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα των Αγορών. Ακόμη, προσφέρει στον επιμορφούμενο τις βασικές γνώσεις για την  αναβάθμιση μίας υπάρχουσας επιχείρησης, καθιστώντας την βιώσιμη και ανταγωνιστική. Στην κατεύθυνση αυτή, είναι γενικά παραδεκτό ότι, η στρατηγική αποτελεί παράγοντα κλειδί για την επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Συνοπτική θεώρηση της σημασίας και της έννοιας της στρατηγικής για τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς – ομοιότητες και διαφορές ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 2. Η έννοια της στρατηγικής και προσεγγίσεις –πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης
 3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός στην πράξη – σχέδιο ή διαδικασία;
 4. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – τύποι ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη
 5. Η σημασία του κόστους και της διαφοροποίησης για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 6. Το πλαίσιο της στρατηγικής ανάλυσης
 7. Παραγωγικοί πόροι και ικανότητες – αξιολόγηση και ανάπτυξη πόρων και ικανοτήτων για βιωσιμότητα και περαιτέρω μεγέθυνση
 8. Στρατηγικές ανάπτυξης
 9. Διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού
 10. Εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου
 11. Μελέτες περιπτώσεων
 12. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να γνωρίζουν τη σπουδαιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού για τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

Β. να κατανοούν τις έννοιες της στρατηγικής, τις εναλλακτικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις, τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται στην πράξη η στρατηγική

Γ. να κατανοούν άμεσα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τις πηγές του και τη βιωσιμότητά του

Δ. να γνωρίζουν μεθόδους και εργαλεία για την ανάλυση της στρατηγικής θέσης του οργανισμού σε σχέση με το περιβάλλον, τους πόρους και τις ικανότητες, τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών

Ε. να γνωρίζουν τεχνικές διάσωσης και αναστροφής

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα