Στρατηγική επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα

Στρατηγική επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Η στρατηγική είναι γενικά παραδεκτό ότι αποτελεί παράγοντα κλειδί για την επιτυχία σε όλες τις δραστηριότητες. Το μάθημα αυτό σχεδιάστηκε προκειμένου να παρουσιάσει στους ενδιαφερόμενους τις μεθόδους και τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού ώστε να λαμβάνονται σωστές αποφάσεις κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για τη βιωσιμότητα, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα τόσο των ιδιωτικών, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και των δημόσιων και μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Ο στρατηγικός σχεδιασμός παρέχει τις κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και την εσωτερική συνοχή για τη σωστή εφαρμογή του.

Το μάθημα συνοδεύεται από μελέτες περιπτώσεων.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τη σπουδαιότητα του στρατηγικού σχεδιασμού για τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
 • Κατανοούν τις έννοιες της στρατηγικής, τις εναλλακτικές θεωρήσεις και προσεγγίσεις, τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται στην πράξη η στρατηγική
 • Έχουν άμεση κατανόηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τις πηγές του και τη βιωσιμότητά του
 • Γνωρίζουν μεθόδους και εργαλεία για την ανάλυση της στρατηγικής θέσης του οργανισμού σε σχέση με το περιβάλλον, τους πόρους και τις ικανότητες, τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών
 • Γνωρίζουν τεχνικές διάσωσης και αναστροφής
 • Έχουν αναπτυγμένη αντίληψη για η δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών μέσα από τη γνώση των εργαλείων των στρατηγικών επιλογών
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη στρατηγική τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Συνοπτική θεώρηση της σημασίας και της έννοιας της στρατηγικής για τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς – ομοιότητες και διαφορές ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 2. Η έννοια της στρατηγικής και προσεγγίσεις –πλαίσιο στρατηγικής ανάλυσης
 3. Ο στρατηγικός σχεδιασμός στην πράξη – σχέδιο ή διαδικασία;
 4. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα – τύποι ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη
 5. Η σημασία του κόστους και της διαφοροποίησης για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 6. Το πλαίσιο της στρατηγικής ανάλυσης – μέθοδοι και εργαλεία αξιολόγησης της στρατηγικής θέσης έναντι του ανταγωνισμού για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και έναντι των προσδοκιών και υποχρεώσεων των δημοσίων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών
 7. Παραγωγικοί πόροι και ικανότητες – αξιολόγηση και ανάπτυξη πόρων και ικανοτήτων για βιωσιμότητα και περαιτέρω μεγέθυνση
 8. Στρατηγικές ανάπτυξης – ανάπτυξη και αξιολόγηση εναλλακτικών στρατηγικών
 9. Διαδικασίες στρατηγικού σχεδιασμού – στρατηγικές διάσωσης και αναστροφής – στρατηγικές συμμαχίες – διεθνής και ελληνική εμπειρία
 10. Εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου
 11. Μελέτες περιπτώσεων

Αξιολόγηση

 

Η τελική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί με την παρουσίαση εργασίας.

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα