Ο Ν.3839/2010 αναγνωρίζει την πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί με διαδικασία αξιολόγησης. Ταυτόχρονα το Προεδρικό Διάταγμα 152/240 – ΦΕΚ 5/11/2013-4107 ορίζει ότι αναγνωρίζονται μόνο τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από αναγνωρισμένο δημόσιο φορέα. Το πρόγραμμά μας εμπίπτει στις παραπάνω κατηγορίες και παρέχει προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης που διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση.