Με το πρόγραμμα  ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ δίνεται η δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση να επιδοτήσει την επιμόρφωση των εργαζομένων της . 

Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,45% των μικτών αποδοχών των εργαζομένων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες , για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

Με το πρόγραμμα  ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ δίνεται η δυνατότητα σε οποιαδήποτε επιχείρηση να επιδοτήσει την επιμόρφωση των εργαζομένων της . Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 201 – 11.02.2011 στην επιδότηση αυτή μπορεί να ενταχθεί και η  εκπαίδευση και με τη μέθοδο του e-learning

Πρόκειται για λογαριασμό που διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ και τα έσοδα του οποίου προέρχονται από μέρος των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση καταβάλλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,45% των μικτών αποδοχών των εργαζομένων της.

Η ανωτέρω εισφορά καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες , για τους ασφαλισμένους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, πως υπολογίζεται το 0,45 %

Ας υποθέσουμε ότι η επιχείρηση έχει 15 υπαλλήλους και οι μικτές αποδοχές του κάθε υπαλλήλου είναι €1.000 το μήνα.

Το ποσό που κατέβαλε η επιχείρηση είναι κατά  προσέγγιση για ένα έτος  (15 Υπάλληλοι Χ 14 μήνες μισθοδοσίας Χ €1.000 μικτές αποδοχές Χ 0,45) / 100 = € 945

Τι είναι το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,45%;

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και κοινοποιεί το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ-0,45%, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επανεισπράξουν την εργοδοτική εισφορά 0,45% που έχουν καταβάλλει. Προκειμένου να επανεισπράξουν αυτήν την εργοδοτική εισφορά οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υλοποιήσουν προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΛΑΕΚ-0,45% όπως εμπεριέχονται στη εκάστοτε ετήσια εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ.

Ποιο το ετήσιο ποσό ΛΑΕΚ – 0,45% που δικαιούται κάθε επιχείρηση;

Οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τη με νέα εγκύκλιο του 2014 δικαιούνται το άθροισμα

Το 70% του ποσού της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% που θα καταβάλλουν για το έτος 2014 πλέον,

Το 70 %του ποσού της εισφοράς 0,45% του προηγούμενου έτους, 2013 που δεν έχουν είσπραξε

Δείτε τη λίστα μαθημάτων μας καθώς και τις εκπτώσεις που δικαιούστε και επικοινωνήστε  με το Τμήμα Διαχείρισης Σπουδαστών στο τηλέφωνο 210.41.42.055 και email: elearnec@unipi.gr, για να σχεδιάσουμε την εκπαίδευση της εταιρείας σας