Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και γονείς

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και γονείς

Ratings (0)

Δεξιότητες Συμβουλευτικής για εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες και γονείς

Μαθησιακοί Στόχοι

 *ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΕ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ*

Σε πολλές περιστάσεις της επαγγελματικής, κοινωνικής, οικογενειακής και προσωπικής ζωής ο άνθρωπος χρειάζεται να επιστρατεύσει δεξιότητες που να τον βοηθήσουν να επικοινωνήσει αποτελεσματικότερα με τους άλλους ανθρώπους, να δώσει υποστήριξη με έναν τρόπο ουσιαστικό, να βοηθήσει κάποιον στην επίλυση ενός προβλήματος, στη λήψη μιας απόφασης, στην αντιμετώπιση συναισθηματικών δυσκολιών. Πώς όμως γίνεται αυτό;

Η συμβουλευτική είναι μια έννοια δύσκολη στο να προσδιοριστεί. Αφορά μια διαδικασία στην οποία κάποιος χρησιμοποιεί ένα σύνολο από δεξιότητες και η οποία στοχεύει στην υποστήριξη σχετικά με τη διαχείριση διάφορων καταστάσεων. Δεν εφαρμόζεται με την παροχή καθοδηγητικών συμβουλών, αλλά με τη διευκόλυνση του συμβουλευόμενου με τρόπο που να μην κατευθύνεται αλλά αντίθετα που να αξιοποιεί τις δικές του δυνατότητες. Εκτός από τους ειδικούς της ψυχικής υγείας και το επάγγελμα των εκπαιδευτικών απαιτεί ολοένα και περισσότερο δεξιότητες συμβουλευτικής. Ο εκπαιδευτικός άλλωστε, πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, έχει έναν ρόλο υποστηρικτικό και οφείλει να γνωρίζει καλά να επικοινωνεί με μαθητές, γονείς και συναδέλφους του, προκειμένου να

Ο συγκεκριμένος κύκλος μαθημάτων εστιάζει στη σημασία της συμβουλευτικής διαδικασίας και προσεγγίζει την έννοια της συμβουλευτικής και από την πλευρά του ειδικού επαγγελματία συμβούλου και από την πλευρά των γονέων και όλων όσων βρίσκονται σε παιδαγωγικό ρόλο, ανθρώπων δηλαδή που χρειάζονται ειδικές τεχνικές στην επικοινωνία τους με παιδιά και εφήβους. Μέσα από πρακτική προσέγγιση, γίνεται παρουσίαση κάθε ενότητας δεξιοτήτων και των σωστών πρακτικών υποστήριξης και επικοινωνίας για γονείς και εκπαιδευτικούς.

Συγκεκριμένα, δίνεται έμφαση στην μεγάλη ανάγκη που υπάρχει για την απόκτηση ορθών δεξιοτήτων της επικοινωνίας ανάμεσα στους ανθρώπους, με ιδιαίτερο προσανατολισμό στις σχέσεις που αφορούν παιδιά με γονείς και μαθητές με εκπαιδευτικούς.

Ο επιμορφούμενος μπορεί να αποκτήσει τα εξής εφόδια:

  • Κατανόηση της έννοιας της συμβουλευτικής και της τοποθέτησής της μέσα στην οικογενειακή και τη σχολική ζωή.
  • Εξοικείωση με τις κύριες ψυχολογικές θεωρίες που διαμόρφωσαν τη συμβουλευτική πράξη.
  • Εμπεριστατωμένη πληροφόρηση για τις τεχνικές της συμβουλευτικής, καθώς και για τις συγκεκριμένες δεξιότητες που καλείται να αποκτήσει μέσα από έναν συμβουλευτικό ρόλο

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, ειδικούς ψυχικής υγείας, επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και σπουδαστές των ανωτέρω ειδικοτήτων, καθώς και σε οποιονδήποτε χρειάζεται να αναπτύξει περαιτέρω τις συμβουλευτικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Εισαγωγή στη συμβουλευτικήΠεριεχόμενο:Στην πρώτη ενότητα θα δοθεί ένα φάσμα από ορισμούς της συμβουλευτικής. Γίνεται εξακρίβωση του τι είναι και τι δεν είναι συμβουλευτική, ενώ διακρίνεται η έννοια αυτή από την έννοια της ψυχοθεραπείας. Περιγράφονται οι φορείς και τα πεδία στα οποία εφαρμόζεται η συμβουλευτική. Επίσης γίνεται αναφορά στα επαγγέλματα και τους ρόλους που χρησιμοποιούν δεξιότητες συμβουλευτικής. Τέλος περιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να διαθέτει κάποιος που χρησιμοποιεί τη συμβουλευτική.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θεωρίες συμβουλευτικής ΙΠεριεχόμενο:Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ενότητας εξετάζονται οι ψυχοδυναμικές θεωρίες που συνεισέφεραν στη συμβουλευτική πράξη. Πρώτα από όλα αναλύεται η ψυχαναλυτική θεωρία του Freud, οι βασικές της αρχές και η θεωρία για την ανθρώπινη προσωπικότητα και ο τρόπος με τον οποίο η θεωρία αυτή εφαρμόζεται στην πράξη. Δίνεται έμφαση στις έννοιες της καθήλωσης, των μηχανισμών άμυνας και της έννοιας της μεταβίβασης. Έπειτα παρουσιάζονται οι μεταφροϋδικές θεωρίες, και πιο συγκεκριμένα η ατομική ψυχολογία (Adler), η θεωρία του Jung και η ψυχοκοινωνική θεωρία του Erikson. Ακολουθεί κριτική των ψυχοδυναμικών θεωριών.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Θεωρίες συμβουλευτικής ΙΙΠεριεχόμενο:Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη σε διάφορες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις. Παρουσιάζεται το κίνημα του συμπεριφορισμού, οι βασικές του αρχές και τα πειράματα που απέδειξαν την αποτελεσματικότητά του. Επεξηγείται η γνωστική-συμπεριφοριστική προσέγγιση και δίνονται διάφορα παραδείγματα των τεχνικών που αυτή χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τις ανθρωπιστικές θεωρίες και κυρίως για την προσωποκεντρική θεωρία και τη μορφολογική θεωρία Gestalt. Τέλος, αναφέρεται η συστημική προσέγγιση, το μοντέλο της συνδιαλεκτικής ανάλυσης και οι θεραπείες μέσω τεχνών.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Πρακτικές δεξιότητες συμβουλευτικήςΗ τέταρτη ενότητα αναφέρεται στις πρακτικές δεξιότητες και τεχνικές που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει, ώστε να έχει πιο αποτελεσματική επικοινωνία με το συνομιλητή του ή τον συμβουλευόμενό του. Γίνεται περιγραφή της ενεργητικής ακρόασης και αναφέρονται τα στοιχεία της εξωγλωσσικής επικοινωνίας που διευκολύνουν ή όχι την επικοινωνία. Παρουσιάζονται οι τεχνικές της παράφρασης και της ανακεφαλαίωσης και δίνεται έμφαση στη σημασία των μικρών αποκρίσεων. Επιπρόσθετα γίνεται λόγος για τον τρόπο που ένα περιβάλλον μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να βοηθά τη συμβουλευτική πράξη. Τέλος, αναφέρονται τα συνηθισμένα σφάλματα που μπορεί να κάνει κάποιος κατά την άσκηση των συμβουλευτικών δεξιοτήτων και αναλύονται τα κύρια θέματα δεοντολογίας και ηθικής στη συμβουλευτική. 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Εξετάσεις 

Αξιολόγηση

Οι επιμορφούμενοι θα αξιολογηθούν με μια γραπτή εργασία έκτασης 1500 λέξεων, κατά την οποία καλούνται να καταγράψουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος στην επαγγελματική και όχι μόνο ζωή τους. Θα κάνουν μια επισκόπηση των θεωριών και των τεχνικών και θα κάνουν μια κριτική ανάλυση αυτών, με έμφαση στην προσωπική τους κατανόηση. Ταυτόχρονα καλούνται να επιδείξουν μέσα στην εργασία τους τη δική τους αυτοανάπτυξη, αναλύοντας πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες που περιέγραψε το πρόγραμμα στην επαγγελματική και προσωπική τους ζωή.

Course Durations: 1 μήνας / 100 ώρες

Course Reviews


Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα