Ηγεσία και λήψη αποφάσεων στην Οικονομία

Ηγεσία και λήψη αποφάσεων στην Οικονομία

Ratings (0)

Ηγεσία και λήψη αποφάσεων στην Οικονομία

Το e-learning του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Institute of International Nautical Studies και τον Phoenix Register of Shipping προσφέρει απευθείας στους φοιτητές των ναυτιλιακών προγραμμάτων με την ολοκλήρωση της φοίτησής τους επιπλέον πιστοποίηση- Αναγνώριση σύμφωνα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων.

Μαθησιακοί Στόχοι

Το πρόγραμμα στοχεύει να διευκολύνει τους επιμορφούμενους να αναπτύξουν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές ενός ηγέτη και να τα εφαρμόσουν αποτελεσματικά σε ένα ναυτιλιακό και διαπολιτισμικό περιβάλλον. Επόμενος /η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να:

Γνωρίζει:

 • Την σημασία της αποτελεσματικής ηγεσίας στο ναυτιλιακό περιβάλλον
 • Τις μεθόδους λήψεως αποφάσεων και αποφυγής σύγκρουσης στην ναυτιλία

Κατανοεί:

 • Τις ανάγκες των ατόμων και των πληρωμάτων στα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας
 • Την κατεύθυνση που οφείλει να χαράξει για την επίτευξη των στόχων της ναυτιλιακής εταιρείας

Είναι ικανός/η να:

 • Λαμβάνει κρίσιμες και επείγουσες οργανωτικές αποφάσεις
 • Αντιλαμβάνεται τις αλλαγές οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματικότητα της ναυτιλιακής επιχείρησης και να τις εφαρμόσει
 • Αυξήσει την δύναμη και την επιρροή του
 • Διαπραγματευτεί σε μία ναύλωση
 • Αντιληφθεί και να συναισθάνεται τις διαφορετικές κουλτούρες, αντιλήψεις και πρακτικές των πολιτισμικών κοινοτήτων, μέσα από τις δικές τους ιδιαιτερότητες
 • Σχεδιάσει πλάνα προώθησης, οργάνωσης, ανάπτυξης και επίλυσης των διαφορών

Στο παρόν πρόγραμμα μελετώνται τα μοντέλα ηγεσίας μία ναυτιλιακής εταιρείας και τα τεχνικά εργαλεία που χρειάζονται τα στελέχη που αναζητούν να βελτιστοποιήσουν τα ηγετικά και διοικητικά τους προσόντα ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί ηγέτες στον απαιτητικό χώρο της ναυτιλίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η αποτελεσματική διοίκηση και παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού μίας ναυτιλιακής επιχείρησης δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των αρχών του management αλλά απαιτεί την ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών από τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας μίας ναυτιλιακής εταιρείας και του πλοίου. Το παρόν πρόγραμμα προσφέρει μία ευρεία επισκόπηση των μεθόδων βελτιστοποίησης των ηγετικών χαρακτηριστικών του μάνατζερ μίας ναυτιλιακής εταιρείας ή του πλοιάρχου και των στρατηγικών λήψεως αποφάσεων που προάγουν το όραμα και τους στόχους της εταιρείας.Η πρώτη διδακτική ενότητα του προγράμματος αναφέρεται στα ηγετικά μοντέλα και τις τακτικές επιρροής και παρακίνησης που ένας ηγέτης στην ναυτιλιακή αγορά μπορεί να εφαρμόσει για την επίτευξη της δυναμικής αλλαγής που οραματίζεται βάσει του προφίλ ηγεσίας που έχει διαμορφώσει. Στην δεύτερη συνεδρία παρουσιάζονται οι μέθοδοι λήψης κρίσιμων αποφάσεων στην ναυτιλία καθορίζοντας τα εργαλεία διατήρησης ισορροπιών μεταξύ αντικρουόμενων στόχων και αντιμετώπισης του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Η τρίτη συνεδρία του παρόντος προγράμματος προσεγγίζει το coaching ως ενέργεια αποτελεσματικής ηγεσίας και ενθάρρυνσης των συνεργατών ή του πληρώματος να αναδείξουν τις δυνατότητές τους και να αναλάβουν τις ευθύνες των πράξεων και των αποφάσεών τους. Η τέταρτη συνεδρία πραγματεύεται τα μοντέλα ηγεσίας που παρατηρούνται σε ένα ναυτιλιακό και ναυτικό περιβάλλον επικεντρώνοντας στην εφαρμογή και προαγωγή ηγετικών ικανοτήτων. Στην πέμπτη συνεδρία μελετώνται οι τακτικές διαχείρισης μίας κρίσης στην Ναυτιλία και η ανάπτυξη εναλλακτικών σχεδίων από τον ηγέτη της ναυτιλιακής επιχείρησης για την αντιμετώπισή της. Η έκτη διδακτική ενότητα καλύπτει το αντικείμενο της επιχειρηματικής αλλαγής και πώς αυτή θα επιβληθεί από τα ανώτερα κλιμάκια στους συνεργάτες και το πλήρωμα. Στην έβδομη ενότητα παρουσιάζονται οι στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει ένας ηγέτης για να αντιμετωπίσει μία αντιπαράθεση, να αυξήσει την αποτελεσματικότητά του σε μία διαπραγμάτευση και να χειριστεί με επιτυχία δύσκολες διμερείς συνομιλίες πλοιοκτήτη και ναυλωτή. Η όγδοη διδακτική ενότητα πραγματεύεται τις τακτικές διάκρισης των διαφορών μεταξύ πληρωμάτων και ατόμων και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων με γνώμονα τις διαφορετικές κουλτούρες, αντιλήψεις και πρακτικές των κοινοτήτων και των ατόμων. Η ένατη συνεδρία καλύπτει το θέμα της δημιουργικής ηγεσίας και αναλύει τους τρόπους προώθησης της καινοτομίας σε ένα ναυτιλιακό περιβάλλον μέσω των κοινωνικών δεξιοτήτων του ηγέτη ή του πλοιάρχου και της βελτίωσης της ατομικής και ομαδικής δημιουργικότητας. Η δέκατη συνεδρία αναφέρεται στα μοντέλα διαχείρισης της ηγετικής θέσης που κατέχει ένα στέλεχος ναυτιλιακής εταιρείας ή ο πλοίαρχος ώστε να διατηρηθούν οι ισορροπίες στις σχέσεις μεταξύ των συνεργατών και των μελών του πληρώματος και να επιτευχθεί ο εταιρικός στόχος. Τέλος, στην ενδέκατη διδακτική ενότητα αναγνωρίζεται η ταυτότητα του ηγέτη και η ισχύς της γνώσης που διαθέτει ως μοναδικό και δυναμικό εργαλείο άσκησης επιρροής και ορθής διαχείρισης σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως αυτό της Ναυτιλίας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας στο τέλος της διδακτικής περιόδου.

Course Durations: 3 Μήνες

Course Reviews


Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα