H θεματική αυτή ενότητα περιέχει μαθήματα που ενδιαφέρουν όλους όσους εμπλέκονται σε θέματα Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Ενδεικτικά θέματα που καλύπτει η ενότητα αυτή είναι το Περιβάλλον  οι πολιτικές και το Θεσμικό πλαίσιο, τα Επιχειρησιακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, οι πράσινες επενδύσεις, η Αειφόρος ανάπτυξη και οι Μεταφορές.

 • Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και κλάδων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οικονομικής και διοικητικής επιστήμης. Ειδική έμφαση δίνεται σε πρακτικές εφαρμογές των κανόνων διοίκησης προσωπικού στην εκπαίδευση και ειδικότερα όσον αφορά τη διοικητική πυραμίδα, το ρόλο των διευθυντικών στελεχών και των ελεγκτικών διαδικασιών, την αξιολόγηση εργασίας, τις βασικές αρχές ορθολογικής διοίκησης σε σχέση και με σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως αυτές της συναισθηματικής νοημοσύνης και της θεωρίας Holland. Παρέχονται βασικές γνώσεις της οικονομικής και της διοικητικής επιστήμης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και των οικονομικών της εκπαίδευσης. Διενεργούνται δωρεάν αυτοματοποιημένα τεστ επαγγελματικής προσωπικότητας και προσομοιώσεις καταστάσεων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσεις βασικές γνώσεις πρακτικών εφαρμογών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση.


 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βιου Μάθησης

 • Διδακτική Ενότητα 1

  Τι είναι η ενδοσχολική βία, ποιά τα είδη και οι μορφές της. Ποιές οι επιπτώσεις της στον ψυχισμό του θύματος.

   

  Διδακτικη Ενότητα 2

  Ποιά είναι τα προειδοποιητικά σημάδια του παιδιού που υφίσταται βία εντός ή εκτός σχολείου. Ποιός ο ρόλος του γονιού, του εκπαιδευτικού και του συμμαθητή.

   

  Διδακτική Ενότητα 3

  Πώς αντιμετωπίζεται η άςκηςη ενδοσχολικής και εξωσχολικής βίας. Παρουσίαση  Πρόγραμματος παρέμβασης για θύτες και θύματα.

   

  Διδακτική Ενότητα 4

  Ενδοσχολική Βία: στρατηγική πρόληψης. Επίδραση βίαιων προγραμμάτων και παιχνιδιών.

 • Τα τελευταία χρόνια υφίσταται μια σημαντική τάση προς την κατεύθυνση της προσμέτρησης της «προστιθέμενης αξίας» ή της «αποτελεσματικότητας» των εκπαιδευτικών συστημάτων σε συνδυασμό με δείκτες αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητα, εξασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, κριτήρια στη σχολική επιτυχία, την οργάνωση του σχολείου, το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού έργου, τα μέσα που χρησιμοποιεί, τα αποτελέσματα που παράγει, την κινητικότητα των μαθητών, την επαγγελματική ανάπτυξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και γενικότερα την Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου & Αυτοαξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Μονάδα.Παράλληλα η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη συνέβαλαν σε μια έντονη τάση για αλλαγές στον τομέα της γνώσης και την κοινωνική πραγματικότητα.

  Αξίζει να επισημάνουμε το ενδιαφέρον που αναπτύχτηκε τελευταία και από τις σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την εισαγωγή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.

  Το πρόγραμμα «Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού», εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις που θα επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ανταποκρίνονται, ώστε ως εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί να μπορούν:

  α. να εξειδικευτούν στην οργάνωση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

  β. να καταστούν κριτικοί αποδέκτες της αξιολόγησης ή / και ικανοί να διεξάγουν μια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου.

  γ. να εφαρμόζουν τις νέες τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση.

  δ.  να καταρτιστούν να εργάζονται ως επιμορφωτές.

  ε. να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα τους σε ότι αφορά το έργο Παιδαγωγικού Καθοδηγητή, Σχολικού Συμβούλου ή άλλων θέσεων διοικητικής ευθύνης στο χώρο της εκπαίδευσης και γενικότερα.

  Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις ποικίλες προσεγγίσεις (μοντέλα) διοργάνωσης μιας αξιολογικής διαδικασίας του Εκπαιδευτικού Έργου & Αυτοαξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Μονάδα, θα εργαστούν στο πλαίσιο των διαδικασιών της αξιολόγησης (Εκπαιδευτικού Έργου & Αυτοαξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Μονάδα) και θα αναλύσουν και διαμορφώσουν μια πρόταση για την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

  Επιπλέον παρέχει στους συμμετέχοντες  την ευκαιρία εφαρμογής  με πραγματικά παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεις, εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, προγραμμάτων, σχολικών μονάδων, διδακτικών βιβλίων κλ.π) μέσα από προσομοίωση και συγκεκριμένων σχεδίων αξιολόγησης. Οι Ειδικοί στόχοι του εντάσσονται στο πλαίσιο κάθε ενότητας.

  Σκοπιμότητα.

  Σχεδιάστηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες για εξειδίκευση,διαρκή επιμόρφωση και πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων, σε στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσηςεν ενεργεία εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων από τις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές καθώς και σε επαγγελματίες και επιστήμονες με ενεργό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο. 

Παράλειψη Πλοήγηση

Πλοήγηση