Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας
(Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών και Μελετών Σκοπιμότητας)

 1. Έννοια του έργου και της επένδυσης. Κατηγοριοποίηση έργων και επενδύσεων
 2. Κλάδοι της οικονομίας. Ένταξη μιας επένδυσης στον αντίστοιχο κλάδο. Διάρθρωση του κλάδου. Στοιχεία ανταγωνισμού. Εγχώρια παραγωγή, εισαγωγές-εξαγωγές
 3. Προσδιοριστικοί παράγοντες ζήτησης. Προοπτικές εγχώριας –κοινοτικής, διεθνούς ζήτησης .Προοπτικές διείσδυσης εξεταζόμενης μονάδας στην εγχώρια και διεθνή αγορά (μερίδιο αγοράς)
 4. Ανάλυση σεναρίων για προγραμματιζόμενες επενδύσεις στον κλάδο
 5. Προοπτικές κερδοφορίας, βιωσιμότητα της μονάδας
 6. Λογαριασμός εκμετάλλευσης και ροές κεφαλαίων
 7. Μέθοδοι αποτίμησης και δείκτες απόδοσης επενδύσεων. Περίοδος αποπληρωμής επενδυμένων κεφαλαίων (Payback Period), απόδοση επένδυσης (Return of Investment-ROI) καθαρά παρούσα αξία (Net Present Value-NPV), εσωτερική απόδοση επένδυσης (Internal Rate of Investment-IRR)
 8. Εσωτερικό περιβάλλον επιχειρήσεων: Δυνάμεις και αδυναμίες. Εξωτερικό περιβάλλον: Ευκαιρίες και απειλές. Ανάλυση δυνάμεων, αδυναμιών, ευκαιριών και απειλών (SWOT Analysis)
 9. Χρηματοδότηση επενδύσεων. Ίδια κεφάλαια, δανεισμός, επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις. Ευκαιρίες επιδοτήσεων/ επιχορηγήσεων. Προγράμματα ΕΣΠΑ, επενδυτικός νόμος.
 10. Ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων. Επενδύσεις στην ενέργεια. Πράσινη ανάπτυξη.
 11. Μελέτη περίπτωσης (case study). Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης για υποβολή πρότασης νέου επενδυτικού σχεδίου στον επενδυτικό νόμο.