Ανθρώπινοι Πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Ανθρώπινοι Πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

 

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και ειδικότερα όσον αφορά τον προγραμματισμό, την επιλογή προσωπικού, το βιογραφικό σημείωμα, τη συνέντευξη εργασίας, την πρόσληψη, την εκπαίδευση, αξιολόγηση και περιγραφή εργασίας, τις προαγωγές, επιβραβεύσεις, κυρώσεις, την επίλυση εργασιακών διαφορών, την υποκίνηση, τις αμοιβές και όρους εργασίας, κλπ. Γίνεται αναφορά στη οργανωτική δομή και τη διοικητική πυραμίδα του ανθρώπινου δυναμικού, στο ρόλο των διευθυντικών στελεχών και των ελεγκτικών διαδικασιών, στις βασικές αρχές ορθολογικής διοίκησης, με έμφαση σε σύγχρονες προσεγγίσεις, όπως αυτές της συναισθηματικής νοημοσύνης και της θεωρίας Holland. Ουσιαστικά, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσφέροντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί ως Στέλεχος ή υποψήφιο Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ως Προϊστάμενος Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις οικονομικών και πρακτικών εφαρμογών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Απευθύνεται σε:

 
 • Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ
  • Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων, (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων),
  • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • Στελέχη και υποψήφια Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Φοιτητές Σχολών Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών
  • Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα της Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων :

 

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
• Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,
• Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό email)

Διδακτικές Ενότητες:

 
 1. Εισαγωγή στη  διοίκηση ανθρώπινων πόρων
  2. Προγραμματισμός και στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού
  3. Μέθοδοι και διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  4. Οργανογράμματα διοίκησης
  5. Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
  6. Αξιολόγηση απόδοσης προσωπικού
  7. Το βιογραφικό σημείωμα και η συνέντευξη εργασίας
  8. Οι έξι τύποι προσωπικότητας του Holland-τεστ επαγγελματικών επιλογών
  9. Σύγχρονες αντιλήψεις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού: η συναισθηματική νοημοσύνη
  10. Προσομοιώσεις περιπτώσεων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
  11. Εκπόνηση Εργασίας

Τρόπος αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων :

 

Συγγραφή συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων

Course Durations: 210 Διδακτικές Ώρες /3 Μήνες /ECVET: 8,4

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα