Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στη Υγεία

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της Υγείας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποτελεσματική λειτουργία και την παροχή υψηλής ποιότητας υγειονομικής περίθαλψης. Ο όρος ανθρώπινοι πόροι αναφέρεται στο προσωπικό που απασχολείται σε νοσοκομεία, κλινικές, φαρμακεία, εργαστήρια και άλλες υγειονομικές δομές. Η διαχείριση αυτών των πόρων περιλαμβάνει την πρόσληψη, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αξιολόγηση του προσωπικού, καθώς και τη δημιουργία θετικού κλίματος εργασίας που να ενθαρρύνει την αποδοτικότητα, την επαγγελματική ανάπτυξη και την ευεξία των εργαζομένων. Μια καλά διαχειριζόμενη ομάδα ανθρώπινων πόρων στον κλάδο της Υγείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση στο κοινό, υψηλής ποιότητας, ασφαλούς και αποτελεσματικής υγειονομικής φροντίδας.

Το Πρόγραμμα «Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στην Υγεία» παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της σύγχρονης υγειονομικής περίθαλψης, εκπαιδεύοντάς τους σε θέματα διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων, ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων, αναγνώρισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων εργασίας στον τομέα της υγείας, καθώς και δημιουργίας θετικού κλίματος εργασίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε προϊσταμένους τμημάτων και αναπληρωτές προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς υγείας, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) επιχειρήσεων υγείας (Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων), υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ εν γένει.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με ειδικότερη έμφαση στον Τομέα της Υγείας και Πρόνοιας, συνεισφέροντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του συστήματος υγείας.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων στην Υγεία
 2. Έννοια και Περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
 3. Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
 5. Προσέλκυση Προσωπικού
 6. Επιλογή Προσωπικού
 7. Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού
 8. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 9. Αξιολόγηση Προσωπικού στον τομέα της Υγείας
 10. Αξιολόγηση Απόδοσης στον Τομέα της Υγείας
 11. Πολιτική Αμοιβών
 12. Εκπόνηση Εργασίας/ Εξέταση

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να γνωρίζουν τις σπουδαιότερες έννοιες και μεθόδους διοίκησης ανθρώπινων πόρων Β. να κατανοούν την σημασία εξέλιξης της διοίκησης προσωπικού σε στρατηγική της διοίκησης ανθρώπινων πόρων με ειδικότερη έμφαση στον Τομέα της Υγείας και Πρόνοιας

Γ. να είναι σε θέση να αναλύουν την αγορά υγείας και τη διαχείριση του προσωπικού της

Δ. να μπορούν να προσελκύουν, να επιλέγουν, να εκπαιδεύουν, να διαχειρίζονται και να διατηρούν  το προσωπικό δομών Υγείας  (ανθρώπινο κεφάλαιο)

Ε. να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν την επίδοση του προσωπικού και να του παρέχουν τα σχετικά κίνητρα

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα