Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

 Η «Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας» αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος υγείας. Αποθέματα όπως φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός και αναλώσιμα υλικά πρέπει να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαρκής παροχή βέλτιστων, ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στο κοινό. Η διαχείριση αυτών είναι μια πολυπλοκή διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες.

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ» συνδυάζει την πράξη της αγοράς με την οικονομική θεωρία, ώστε η γνώση που θα πάρει ο/η εκπαιδευόμενος/η να έχει άμεση επιχειρησιακή εφαρμογή, οδηγώντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του συστήματος υγείας. Δύναται έτσι, να οδηγήσει σε αυξημένη αποτελεσματικότητα και οικονομία στη χρήση των πόρων, μέσω ελαχιστοποίησης των απωλειών που προκύπτουν από περιττές αγορές ή υπέρμετρα αποθέματα. Επιπλεόν, προωθεί την καινοτομία και τη βελτίωση των διαδικασιών, καθώς μέσω της εκπαίδευσης, το προσωπικό είναι σε θέση να αναπτύξει καλύτερες μεθόδους προμήθειας, αποθήκευσης και διανομής αποθεμάτων, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των μονάδων υγείας. Οι αυστηρές και ακριβείς πρακτικές διαχείρισης που εφαρμόζονται κατόπιν εκπαίδευσης εξασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες προμήθειας και αποθήκευσης είναι δίκαιες, υπόκεινται σε έλεγχο και μπορούν να ελεγχθούν από εξωτερικούς φορείς, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη στους εμπλεκόμενους φορείς

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε προϊσταμένους τμημάτων και αναπληρωτές προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς υγείας, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) επιχειρήσεων υγείας (Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων), υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ εν γένει.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει  τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των αποθεμάτων των μονάδων υγείας με συστηματικό, αποτελεσματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Οικονομική θεωρία και Σύστημα Υγείας
  • Η αγορά των υπηρεσιών υγείας
  • Διοικητική αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα και νοσοκομείο
  • Το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα
  • Αποδοτικότητα και παραγωγικότητα
  • Μέτρηση της απόδοσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών.
 2. Γενικά περί προϋπολογισμού-απολογισμού στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας
  • Η λογιστική και η κοστολόγηση ως εργαλείο των Προϋπολογισμών, λογιστικής διαδικασίας μονάδων υγείας.
 3. Έννοιες κόστους-κοστολόγησης
  • Κοστολογήσιμα και μη έξοδα
  • Κριτήρια, φάσεις και κατηγορίες κόστους
  • Κοστολογική οργάνωση
  • Μερισμός κόστους
 4. Τιμολόγηση
  • Η έννοια της τιμολόγησης
  • Η γενική διαδικασία τιμολόγησης
  • Τιμολόγηση των υπηρεσιών
  • Τιμολόγηση υπηρεσιών στο δημόσιο νοσοκομείο, τιμολόγηση και αμοιβές με βάση τα DRGs
 5. Εφοδιαστική διαχείριση
  • Στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Logistics
  • Προμήθειες Μονάδων Υγείας
  • Κρατικές προμήθειες
 • Η σημερινή εικόνα των προμηθειών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ
  • Νομοθετικό πλαίσιο για τους διαγωνισμούς προμηθειών του ΕΣΥ
  • Διαδικασίες προμήθειας νοσοκομείου του ΕΣΥ
  • Στάδια κατάρτισης και υλοποίησης προγράμματος προμηθειών
 • Διαχείριση αποθεμάτων
  • Τύποι-κατηγορίες αποθεμάτων
  • Ταξινόμηση αποθέματος
  • Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης του αποθέματος
 • Κόστος διατήρησης αποθεμάτων
  • Στοιχεία του κόστους διατήρησης αποθεμάτων
  • Υπολογισμός αποθέματος ασφαλείας και κόστος
  • Ανάλυση και αποτίμηση αποθεμάτων
  • Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης αποθέματος
  • Προβλήματα αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων στα δημόσια νοσοκομεία
 • Μηχανοργάνωση logistics των Μονάδων Υγείας
  • Διάκριση και κωδικοποίηση των αποθεμάτων
  • Αποθέματα ασφαλείας, απογραφές-πλεονάσματα και ελλείμματα
  • Εσωτερική οργάνωση και έλλειψη διαδικασιών
  • Λογιστική παρακολούθηση και ενσωμάτωση του κόστους των αποθεμάτων
 • Οργάνωση της διακίνησης αποθεμάτων στις Μονάδες Υγείας
  • Αποθήκευση υλικών
  • Οργάνωση της διακίνησης των αποθεμάτων
  • Γραμμικός Κώδικας Υλικών
 • Διεθνείς πρακτικές, «ηλεκτρονικές» προμήθειες.
 • Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να αποκτήσουν βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικού προγραμματισμού και διαχείρισης πιστώσεων και να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις αναφορικά με το ύψος και το είδος των πιστώσεων που χορηγεί μια επιχείρηση στο χώρο της υγείας

Β.  να είναι σε θέση να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με το μικρότερο δυνατό κόστος τα αποθέματα μιας μονάδας υγείας

Γ. να αντιλαμβάνονται θέματα προϋπολογισμού  και τιμολόγησης σε μονάδες υγείας

Δ. να είναι εξοικειωμένοι με συστήματα προμηθειών και διαχείρισης αποθεμάτων που χρησιμοποιούνται σε νοσοκομεία

Ε. να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν ποσοτικά μοντέλα κόστους αποθεμάτων σε μονάδες υγείας και να εφαρμόζουν εμπειρικές πρακτικές σε επιμέρους ζητήματα της σχετικής αγοράς

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα