Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο/η εκπαιδευόμενος/η θα γνωρίζει πως γίνεται η διαχείριση δύο σημαντικών στοιχείων στο πλαίσιο του βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού και ελέγχου σε μονάδες υγείας. Ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμός περιλαμβάνει όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η επιχείρηση, προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους της και ταυτίζεται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Ο/Η εκπαιδευόμενος/η θα αποκτήσει δεξιότητες στη διαχείριση των πιστώσεων. Να εφαρμόζει δηλαδή πιστωτική πολιτική και να λαμβάνει  τις σωστές αποφάσεις αναφορικά με το ύψος και το είδος των πιστώσεων που χορηγεί μια επιχείρηση στο χώρο της υγείας. Επίσης ο/η εκπαιδευόμενος/η θα κατανοήσει τη διαχείριση αποθεμάτων ώστε να μπορεί να τα διαχειρίζεται αποτελεσματικά και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η μαθησιακή ενότητα Διαχείριση Αποθεμάτων και Πιστώσεων σε μονάδες υγείας είναι μια ενότητα που συνδυάζει την πράξη της αγοράς με την οικονομική θεωρία ώστε η γνώση που θα πάρει ο/η εκπαιδευόμενος/η να έχει άμεση επιχειρησιακή εφαρμογή.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Οικονομική θεωρία και Σύστημα Υγείας, η αγορά των υπηρεσιών υγείας, διοικητική αποδοτικότητα-αποτελεσματικότητα και νοσοκομείο, το νοσοκομείο ως οικονομική μονάδα, αποδοτικότητα και παραγωγικότητα, η μέτρηση της απόδοσης των νοσοκομειακών υπηρεσιών.
 2. Γενικά περί προϋπολογισμού-απολογισμού στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας, Βασικές αρχές – έννοιες και λειτουργίες λογιστικού συστήματος δημόσιων μονάδων υγείας, η λογιστική και η κοστολόγηση ως εργαλείο των Προϋπολογισμών, λογιστικής διαδικασίας μονάδων υγείας.
 3. Έννοιες κόστους-κοστολόγησης,  Κοστολογήσιμα και μη έξοδα, κριτήρια, φάσεις και κατηγορίες κόστους, κοστολογική οργάνωση, μερισμός κόστους.
 4. Η γενική έννοια της τιμολόγησης, η γενική διαδικασία της τιμολόγησης, τιμολόγηση των υπηρεσιών, τιμολόγηση υπηρεσιών στο δημόσιο νοσοκομείο τιμολόγηση και αμοιβές με βάση τα DRGs.
 5. Εφοδιαστική διαχείριση, στρατηγική εφοδιαστικής αλυσίδας, Logistics, προμήθειες Μονάδων Υγείας, κρατικές προμήθειες.
 6. Η σημερινή εικόνα των προμηθειών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, νομοθετικό πλαίσιο για τους διαγωνισμούς προμηθειών του ΕΣΥ, διαδικασίες προμήθειας νοσοκομείου του ΕΣΥ, στάδια κατάρτισης και υλοποίησης προγράμματος προμηθειών.
 7. Διαχείριση αποθεμάτων, τύποι-κατηγορίες αποθεμάτων, ταξινόμηση αποθέματος, εκτίμηση της αποτελεσματικότητας διαχείρισης του αποθέματος.
 8. Κόστος διατήρησης αποθεμάτων, στοιχεία του κόστους διατήρησης αποθεμάτων, υπολογισμός αποθέματος ασφαλείας και κόστος, ανάλυση και αποτίμηση αποθεμάτων, σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης αποθέματος, Προβλήματα αποθήκευσης και διαχείρισης αποθεμάτων στα δημόσια νοσοκομεία.
 9. Μηχανοργάνωση logistics των Μονάδων Υγείας, διάκριση και κωδικοποίηση των αποθεμάτων, αποθέματα ασφαλείας, απογραφές-πλεονάσματα και ελλείμματα, εσωτερική οργάνωση και έλλειψη διαδικασιών, λογιστική παρακολούθηση και ενσωμάτωση του κόστους των αποθεμάτων.
 10. Οργάνωση της διακίνησης αποθεμάτων στις Μονάδες Υγείας, αποθήκευση υλικών, οργάνωση της διακίνησης των αποθεμάτων, Γραμμικός Κώδικας Υλικών.
 11. Διεθνείς πρακτικές, «ηλεκτρονικές» προμήθειες.

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου/ης θα γίνεται με τεστ πολλαπλών επιλογών.

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα