Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η «Διαχείριση των Ασθενών και η Οργάνωση του Πελατολογίου» αποτελούν ζωτικές πτυχές του κλάδου της υγείας και των υπηρεσιών πελατολογίου. Η αποτελεσματική διαχείριση των ασθενών περιλαμβάνει την ουσιαστική επικοινωνία, την κατανόηση των αναγκών τους, την παροχή των κατάλληλων υπηρεσιών και τη δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Επίσης, η οργάνωση του πελατολογίου επιτρέπει τη συστηματική και αποδοτική διαχείριση των πελατών, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης πληροφοριών, της ανάλυσης δεδομένων και της ανάπτυξης στρατηγικών εξυπηρέτησης.

Τα συστήματα CRM έχουν αποδείξει ότι αποτελούν μία αρκετά οικονομική εφαρμογή, η οποία οργανώνει αποτελεσματικά τη λειτουργία της επιχείρησης και προσδίδουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την ολοκλήρωση του επιμορφωτικού Προγράμματος στη «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟΥ», ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα, είτε ως επαγγελματίας να διαχειρίζεται τις πληροφορίες στο χώρο εργασίας του (Επιχείρηση, Οργανισμός, Νοσοκομείο, ιατρείο, φαρμακείο, κ.ά.), είτε ως απλός χρήστης να  αναζητά, να διαχειρίζεται και να αξιολογεί τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε βάσεις και στο διαδίκτυο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε προϊσταμένους τμημάτων και αναπληρωτές προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς υγείας, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) επιχειρήσεων υγείας (Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων), υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ εν γένει.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν την διαχείριση των ασθενών με συστηματικό, αποτελεσματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, οδηγώντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του συστήματος υγείας.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Διαχείριση Επαφών Ι
 2. Διαχείριση Επαφών ΙΙ
 3. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών Ι
 4. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών ΙΙ
 5. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών ΙΙΙ
 6. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών Ι
 7. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών ΙΙ
 8. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών ΙΙΙ
 9. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM Ι
 10. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM ΙΙ
 11. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM ΙΙΙ
 12. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Διαχείριση των Ασθενών και την Οργάνωση Πελατολογίου είτε ως επαγγελματίες, είτε ως απλοί χρήστες.

Β. να είναι σε θέση να διαχειρίζονται επαφές με άμεση και εύκολη πρόσβαση  σε αυτές και το ιστορικό τους

Γ. να μπορούν να αναθέτουν, να διαμοιράζονται και να παρακολουθούν τις εργασίες  και τις ενέργειες του προσωπικού με τη χρήση εικονικού Ημερολογίου

Δ. να είναι εξοικειωμένοι με την παρακολούθηση και ανάλυση προωθητικών ενεργειών, με τη χρήση διαγραμμάτων και στατιστικών στοιχείων και τη μετατροπή ευκαιριών πώλησης σε προσφορές

Ε. να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις αναφορικά με τη δημιουργία προγραμμάτων συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων

ΣΤ. να μπορούν να διατηρούν το ιστορικό κάθε κάρτας και να εξάγουν επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα