Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βιου Μάθησης

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βιου Μάθησης
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 
 

Το μάθημα απευθύνεται:

 • σε εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και όλες τις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους
 • σε όσους ενδιαφέρονται να μοριοδοτηθούν από φορείς του Δημοσίου σε προκηρύξεις για θέσεις εργασίας σε δομές της δια βίου μάθησης
 • σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ και δεν διαθέτουν την ελάχιστη (150 ώρες) διδακτική εμπειρία σε ενήλικες

 

Επιδιωκόμενοι στόχοι

Στο τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες 

 • θα γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • θα γνωρίζουν τις κυριότερες δομές που υπάρχουν στην Ελλάδα
 • θα αποκτήσουν και θα καλλιεργήσουν το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • θα μπορούν να εφαρμόσουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων στη διδακτική πρακτική
 • θα μπορούν να διαχειρίζονται ομάδες ενηλίκων και να ενισχύουν τη μαθησιακή τους πορεία
 • θα μπορούν να χρησιμοποιούν ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές, μέσα και υλικά
 • θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να συντονίζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων
 • θα είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκύπτουν και να ενισχύουν τις ευάλωτες ομάδες των εκπαιδευομένων
 • θα μπορούν να οργανώνουν διαφοροποιημένη διδασκαλία και να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία (κοινωνική, μορφωτική, πολιτισμική κλπ.) της ομάδας των εκπαιδευομένων
 • θα γνωρίσουν τη σημασία της συμβουλευτικής και θα μπορούν να συνεργάζονται με συμβούλους για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
 • θα είναι έτοιμοι να εφαρμόζουν μεθόδους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • θα μπορούν να ετοιμάζουν διδακτικά σενάρια και να οργανώνουν μικροδιδασκαλίες
 • θα μπορούν να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 

Διδακτική ενότητα 1: Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων.

 • προσδιορισμός όρων
 • βασικά χαρακτηριστικά των ενήλικων στην εκπαίδευση
 • βασικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • δομές εκπαίδευσης ενηλίκων

 

Διδακτική ενότητα 2: Το θεωρητικό πλαίσιο

 • βασικές θεωρίες μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • σύγκριση και αξιολόγησή τους

 

Διδακτική ενότητα 3: Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα

 • νομικό πλαίσιο
 • ιστορική αναδρομή
 • η υπάρχουσα κατάσταση

 

Διδακτική ενότητα 4: Η διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων 1

 • βιωματική μάθηση
 • δυναμική της ομάδας
 • σχεδιασμός της διδασκαλίας

 

Διδακτική ενότητα 5: Η διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων 2

 • εκπαιδευτικές τεχνικές
 • μέσα διδασκαλίας και εκπαιδευτικά υλικά
 • εκπαιδευτικές δραστηριότητες

 

Διδακτική ενότητα 6: Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων

 • σχεδιασμός, συντονισμός και αξιολόγηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.

 

Διδακτική ενότητα 7: Οι ευάλωτες ομάδες ενηλίκων εκπαιδευομένων

 • ευάλωτες ομάδες
 • μειονότητες (π.χ. ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες)
 • διαχείριση, ενίσχυση και συμβουλευτική

 

Διδακτική ενότητα 8: Η διαφοροποιημένη διδασκαλία

 • διαφορετικότητα
 • διαπολιτισμικότητα
 • τρόποι ενίσχυσης της μάθησης σε ένα ποικιλόμορφο περιβάλλον

 

Διδακτική ενότητα 9Ζητήματα διαχείρισης ομάδας ενηλίκων εκπαιδευομένων

 • διαχείριση προβλημάτων
 • συναισθηματική νοημοσύνη

 

Διδακτική ενότητα 10: Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων

 • μέθοδοι αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων

 

Διδακτική ενότητα 11: Ο σχεδιασμός μιας μικροδιδασκαλίας

 • διδακτικό σενάριο
 • μικροδιδασκαλία

 

Διδακτική ενότητα 12: Εκπόνηση εργασίας

 • συγγραφή συνθετικής εργασίας 1000-1500 λέξεων

Course Durations: 3 Μήνες / 210 hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα