Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βιου Μάθησης

Εισηγητής

Γιωτοπούλου Αικατερίνη

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

150 ΩΡΕΣ/ 5,8 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η εκπαίδευση ενηλίκων αναφέρεται στη διαδικασία μάθησης και απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων και διαρκούς εκπαίδευσης και απευθύνεται σε ενήλικες. Οι ενήλικες εκπαιδεύονται για ποικίλους λόγους, όπως η αναβάθμιση των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων, η απόκτηση νέων γνώσεων, η επανακατάρτιση για την επαγγελματική επανένταξη ή η προσωπική ανάπτυξη. Η εκπαίδευση ενηλίκων διαφέρει από την εκπαίδευση παιδιών και εφήβων και  μπορεί να λαμβάνει χώρα σε πολλά περιβάλλοντα, όπως εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΚΕΔΙΒΙΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ), επιχειρήσεις, κοινότητες και διαδικτυακά περιβάλλοντα. Σκοπός της είναι να προάγει την επαγγελματική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την προσωπική ικανοποίηση και τη διαρκή μάθηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής.

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΕΔΙΒΙΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ ΚΑΙ  ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» επιδιώκει να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με την απαιτούμενη επαγγελματική κατάρτιση και γνώσεις, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και των φορέων διά βίου μάθησης και συνεχιζόμενης κατάρτισης, και να τους προετοιμάσει για τις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ. Δύναται επίσης, να αποφέρει μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη για τους συμμετέχοντες, καθώς μπορεί να βελτιώσει τις προοπτικές απασχόλησής τους και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε Εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) και όλες τις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους, καθώς και σε όλους όσοι  επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί σε όλες τις δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων αλλά και να συμμετέχει στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Τι είναι η εκπαίδευση ενηλίκων
  1. Προσδιορισμός βασικών όρων
  2. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενες
  3. Η εκπαιδεύτρια και ο εκπαιδευτής ενηλίκων
  4. Δομές εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. Το θεωρητικό πλαίσιο
  1. Η έννοια της μάθησης
  2. Βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων
  3. Σύγκριση των θεωριών μάθησης ενηλίκων
 3. Το θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και της δια βίου μάθησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα
  1. Το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα
  2. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
  3. Ιστορική αναδρομή
 4. Η διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων 1
  1. Βιωματική μάθηση
  2. Εκπαιδευτική ομάδα
  3. Σχεδιασμός της διδασκαλίας
 5. Η διδακτική μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων 2
  1. Εκπαιδευτικές τεχνικές
  2. Μέσα διδασκαλίας και εκπαιδευτικά υλικά
  3. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
 6. Η οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων
  1. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος
  2. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών
  3. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι
  4. Η διδακτική ενότητα
 7. Οι ευάλωτες ομάδες ενηλίκων εκπαιδευομένων
  1. Ευάλωτες ομάδες: γενικά χαρακτηριστικά
  2. Ευάλωτες ομάδες: κατηγορίες και ανάγκες.
  3. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων στις ευάλωτες ομάδες
 8. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία
  1. Προσδιορισμός όρων
  2. Η εκπαίδευση ως διαδικασία ενσωμάτωσης
  3. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία
  4. Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 9. Ζητήματα διαχείρισης ομάδας ενηλίκων εκπαιδευομένων
  1. Προβλήματα και συγκρούσεις
  2. Ο ρόλος του εκπαιδευτή ενηλίκων
  3. Συναισθηματική νοημοσύνη
 10. Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση ενηλίκων
  1. Αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση
 11. Ο σχεδιασμός μιας μικροδιδασκαλίας
  1. H μικροδιδασκαλία
  2. Η μικροδιδασκαλία στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ
 12. Εκπόνηση εργασίας

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 1. να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και θεωρητικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
 2. να γνωρίζουν τις κυριότερες δομές εκπαίδευσης στην Ελλάδα
 3. να αποκτήσουν και να καλλιεργήσουν το προφίλ του εκπαιδευτή ενηλίκων
 4. να μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων στη διδακτική πρακτική
 5. να μπορούν να διαχειρίζονται ομάδες ενηλίκων και να ενισχύουν τη μαθησιακή τους πορεία
 6. να μπορούν να χρησιμοποιούν ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές, μέσα και υλικά
 7. να είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να συντονίζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά προγράμματα ενηλίκων
 8. να είναι προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκύπτουν και να ενισχύουν τις ευάλωτες ομάδες των εκπαιδευομένων
 9. να μπορούν να οργανώνουν διαφοροποιημένη διδασκαλία και να λαμβάνουν υπόψη την ποικιλομορφία (κοινωνική, μορφωτική, πολιτισμική κλπ.) της ομάδας των εκπαιδευομένων
 10. να γνωρίσουν τη σημασία της συμβουλευτικής και να μπορούν να συνεργάζονται με συμβούλους για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων ενός εκπαιδευτικού προγράμματος
 11. να είναι έτοιμοι να εφαρμόζουν μεθόδους αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων
 12. να μπορούν να ετοιμάζουν διδακτικά σενάρια και να οργανώνουν μικροδιδασκαλίες
 13. να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 1000-1500 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν μεταξύ της ανάπτυξης ενός θέματος και της οργάνωσης μίας εικοσάλεπτης μικροδιδασκαλίας.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα