Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

Εισηγητής

Νούρη Βενετία Δέσποινα

Διάρκεια

7 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

460 ΩΡΕΣ/ 17,7 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Οι ανθρώπινοι πόροι αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την ομαλή λειτουργία και ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων. Ο όρος ανθρώπινοι πόροι αναφέρεται στους υπαλλήλους και τα εκλεγμένα όργανα των διαφόρων θέσεων και επιπέδων του δημοσίου τομέα. Οι υπάλληλοι παρέχουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων, ενώ οι εκλεγμένοι αρμόδιοι λαμβάνουν αποφάσεις που επηρεάζουν την τοπική κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, η κατάλληλη εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης κρίνεται απαραίτητη προς ενίσχυση των ικανοτήτων και της αποτελεσματικότητας του προσωπικού και την προώθηση της ανάπτυξης και της προόδου της τοπικής κοινότητας.

Το Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό να οδηγήσει σε καταρτισμένο προσωπικό που να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως η αποτελεσματική διαχείριση πόρων, η ανάπτυξη πολιτικών και προγραμμάτων και η αντιμετώπιση προκλήσεων και καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Τέλος, προάγει τη διαφάνεια, την επαγγελματική εταιρικότητα και την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας στην τοπική αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) επιχειρήσεων, (Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων), Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Στελέχη και υποψήφια Στελέχη Εκπαίδευσης, Φοιτητές Οικονομικών, Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών και όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα την Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί ως Στέλεχος στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή προσωπικού, υπεύθυνος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων), ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Καριέρας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή Εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, Υπεύθυνος Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης
  • Βασικές έννοιες και λειτουργίες της Οικονομικής Διαχείρισης
  • Η Οικονομική Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Εργασιακή και επαγγελματική ικανοποίηση
  • Οικονομικά Μοντέλα -σχέση με εργασιακή απόδοση
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 2. Ο ρόλος των Προϊσταμένων τμημάτων και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
  • Σύγχρονοι οργανισμοί
  • Προσδιοριστικά στοιχεία της Οικονομικής Συμπεριφοράς-Μοντέλα
  • Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαχείριση και τη συμπεριφορά
  • Η θέση του ατόμου στον οργανισμό
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 3. Οικονομική Διαχείριση και σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί
  • Εργασιακή απόδοση
  • Συστατικά παρακίνησης-Εμπόδια
  • Τα κίνητρα του εργαζομένου και η αξιοποίησή τους
  • Εργασιακό περιβάλλον
  • Αξιολόγηση- ανατροφοδότηση
 4. Αρχές επικοινωνίας των Επιλογών της Οικονομικής Διαχείρισης
  • Βασικά ανασταλτικά στοιχεία
  • Δεξιότητες Επικοινωνίας της Οικονομικής Διαχείρισης
  • Βασικοί τρόποι για τη διευκόλυνση της Οικονομικής Διαχείρισης
  • Η ενδοοργανωσιακή επικοινωνία
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 5. Οργανισμός και επικοινωνία
  • Διαστάσεις επικοινωνίας οργανισμών
  • Θεωρίες παρακίνησης σύμφωνα με την Οικονομική Θεωρία
  • Στάδια εισαγωγής αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον
  • Η έννοια της Καινοτομίας στο δημόσιο τομέα
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 6. Οικονομικές Πρακτικές και διοίκηση με στόχους
  • Βασικές αρχές των Οικονομικών Πρακτικών
  • Παράγοντες επιτυχίας
  • Συστήματα Οικονομικών Πρακτικών και μέτρησης της Αποδοτικότητας
  • Μέθοδος Balanced Score Card
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 7. Εκπόνηση εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να αντιλαμβάνονται το ρόλο τους ως Προϊστάμενοι

Β. να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης

Γ. να διοικούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα τμήματά τους ως Προϊστάμενοι

Δ. να παρέχουν τις βέλτιστες υπηρεσίες προς τους πολίτες

Ε. να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

ΣΤ. να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους διοίκησης.

Ζ.να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, να στοχάζονται κριτικά και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με την συμπλήρωση κουίζ  πολλαπλής  κατά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας και με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 1500-2000 λέξεων κατά τον τελευταίο μήνα μαθημάτων. Τόσο οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και η τελική εργασία διατίθενται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλονται προς βαθμολόγηση στο email της Γραμματείας.

Κόστος συμμετοχής

180€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες έκπτωσης:

 • 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)
 • Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

10%

Δίδακτρα

162€

Δόση Α’

81€

Δόση Β’

81€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα