Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Δεν ισχύει η πολιτική των εκπτώσεων!

 

Σε ποιους απευθύνεται

 
 • Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ
 • Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων, (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων),
 • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Στελέχη και υποψήφια Στελέχη Εκπαίδευσης
 • Φοιτητές Οικονομικών, Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών και
 • Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα την Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα

 
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
 • Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
 • Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,
 • Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό email)

Δομή Προγράμματος

 
 1. Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης
 2. Ο ρόλος των Προϊσταμένων τμημάτων και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης σε θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
 3. Οικονομική Διαχείριση και σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί
 4. Αρχές επικοινωνίας των Επιλογών της Οικονομικής Διαχείρισης
 5. Οργανισμός και επικοινωνία
 6. Οικονομικές Πρακτικές και διοίκηση με στόχους
 7. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος- Υποβολή Εργασίας

Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος

 

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.

 

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί ως Στέλεχος στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (επιλογή προσωπικού, υπεύθυνος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων), ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Καριέρας ή Mentor σε εργασιακά περιβάλλοντα όπως, ΣΔΕ, Σχολές Γονέων, ΚΕΣΥΠ, Πολυεθνικές ή Εταιρίες με Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εταιρείες Συμβούλων και Μελετών, Υπεύθυνος Προσωπικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Εξέλιξης Στελεχών και Υπαλλήλων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 
 1. να κατανοήσουν το ρόλο τους ως Προϊστάμενοι
 2. να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης
 3. να διοικούν αποτελεσματικά και αποδοτικά τα τμήματά τους ως Προϊστάμενοι
 4. να παρέχουν τις βέλτιστες υπηρεσίες προς τους πολίτες
 5. να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες
 6. να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους διοίκησης.
 7. να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, να στοχάζονται κριτικά και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών

Μέθοδος υλοποίησης Προγράμματος

 

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) και περιλαμβάνει πλήρες handbook για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία).

 

Η διδασκαλία στο πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Η e-learning διάσταση του προγράμματος παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν επιλέγοντας οι ίδιοι τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης.

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση κάθε επιμέρους ενότητας γίνεται με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 60 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (προαιρετικά), ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα πρέπει, με το πέρας της τελευταίας ενότητας, να εκπονήσουν  μία γραπτή εργασία έκτασης 1500-2000 λέξεων.

* Δυνατότητα αποπληρωμής σε τρεις ισόποσες δόσεις

Course Durations: 460 Διδακτικές Ώρες /7 μήνες /ECVET: 18,4

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα