Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η επιχειρηματικότητα και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη μίας κοινωνίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η επιχειρηματική διαδικασία και η δημιουργία μιας νέας επιχείρησης χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα και προϋποθέτουν την κατανόηση και την απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων και γνώσεων. Στο πλαίσιο αυτό, το εν λόγω εκπαιδευτικό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και προσφέρει μια πληθώρα οφελών για τους συμμετέχοντες. Αρχικά, τους παρέχει την απαραίτητη θεωρητική γνώση και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία μιας επιχείρησης, όπως η ανάλυση της αγοράς, ο στρατηγικός προγραμματισμός, η χρηματοδότηση και η διαχείριση ρίσκου. Παράλληλα, ενθαρρύνει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, προάγοντας την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και την προσαρμογή στις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) Επιχειρήσεων, υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές οικονομικών  σχολών, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, της Δημιουργίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς παρέχει βασικές γνώσεις για την έναρξη και λειτουργία μιας νεοσύστατης επιχείρησης (startup).

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας.
 2. Σκοπός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες που εμπλέκονται στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.
 3. Αναγνώριση ευκαιριών και επιτυχής παραγωγή επιχειρηματικών ιδεών
 4. Τί είναι το Επιχειρηματικό Μοντέλο και γιατί είναι απαραίτητη η επικύρωσή του από τον πελάτη στην αγορά
 5. Ορισμός Ανάλυσης Αγοράς και Ανάλυσης Σκοπιμότητας
 6. Ποια η διαφορά του επιχειρηματικού μοντέλου από το επιχειρηματικό σχέδιο;
 7. Κανάλια διανομής της ‘προσφοράς αξίας’ στον πελάτη.
 8. Εκτίμηση των βασικών ποσοτικών μεγεθών μιας επιχείρησης
 9. Πηγές Χρηματοδότησης
 10. Οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών ομάδων (Startup Teams)
 11. Διαφορές στην τεχνική της παρουσίασης του Επιχειρηματικού Μοντέλου και του Επιχειρηματικού Σχεδίου – Pitches.
 12. Τελική Εργασία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες που εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά των νεοσύστατων επιχειρήσεων (startups) που βοηθούν στην επίτευξη ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου

Β. να έχουν κατανοήσει την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου(Business Model) και τα βασικά χαρακτηριστικά του

Γ. να έχουν αντιληφθεί πώς μια νεοσύστατη επιχείρηση δημιουργεί, προσφέρει και απολαμβάνει αξία

Δ. να έχουν μάθει πώς να αναζητούν καινοτόμες ιδέες, πώς να μεταφράζουν τις «ιδέες» αυτές σε επιχειρηματικό μοντέλο και πώς να ελέγχουν την αξία του στην αγορά

Ε. να έχουν αποκτήσει δεξιότητες σχεδιασμού, ελέγχου και υλοποίησης ενός επιχειρηματικού μοντέλου

ΣΤ. να αναγνωρίζουν σε βάθος τις πηγές χρηματοδότησης των νεοφυών επιχειρήσεων

Ζ.  να γνωρίζουν τα βήματα για την σύσταση μιας νεοφυούς επιχείρησης

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλουν μια τελική εργασία με θέμα την “Αξιολόγηση μιας Επιχειρηματικής Ευκαιρίας”. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω της κατάρτισης ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Στην ουσία, κάθε σπουδαστής θα πρέπει

(α) να επιλέξει μια πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα,

(β) να την αξιολογήσει στην αγορά (με μια πρώτη επαφή με τον πελάτη: μικρή έρευνα αγορά σε 5 δυνητικούς πελάτες) και, στη συνέχεια,

(γ) να καταρτίσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο (business model) όπου να εξηγεί καθένα από τα εννέα τμήματα από τα οποία αποτελείται.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα