Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA

Εισηγητής

Οικονομίδου Χαρίκλεια

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η οικονομετρία αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με τη μέτρηση, την ανάλυση και την πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων με χρήση στατιστικών και οικονομετρικών μεθόδων. Οι εφαρμογές της οικονομετρίας, και ειδικότερα η χρήση του λογισμικού STATA, παρέχουν ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση και την ερμηνεία των οικονομικών δεδομένων. Το STATA είναι ένα πλήρες και ευέλικτο λογισμικό που επιτρέπει την εκτέλεση πολλαπλών οικονομετρικών αναλύσεων, την επεξεργασία και τη διαχείριση των δεδομένων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με γραφήματα και πίνακες. Η συνδυασμένη χρήση της οικονομετρίας και του STATA παρέχει μια ισχυρή αναλυτική προσέγγιση για την κατανόηση των οικονομικών φαινομένων και τη λήψη αποφάσεων με βάση την πειραματική ενδεχομενολογία.

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ STATA»  παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους επαγγελματίες, τους ερευνητές και τους φοιτητές ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν πολύπλοκα οικονομικά προβλήματα και να προσεγγίζουν τις οικονομικές πραγματικότητες με επιστημονική ακρίβεια.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους (ελεύθερους επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων), όσους επιθυμούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις ή επιθυμούν να κάνουν καριέρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες προσφέροντας Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, σε φοιτητές και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, καθώς και σε εν γένει αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

 

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή  και της θέσης του στην αγορά εργασίας, φέρνοντάς τον αντιμέτωπο με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι που διεξάγουν επιστημονική έρευνα. Ανάλογες προκλήσεις συναντά κάποιος σε εμπειρικές μελέτες που διεξάγει είτε στον τραπεζικό ή ιδιωτικό τομέα  είτε σε οποιοδήποτε ερευνητικό πόστο στο οποίο εργάζεται. Στόχος του Προγράμματος, είναι η εισαγωγή των σπουδαστών στη μοντελοποίηση του υπό μελέτη ερωτήματος, στη συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων, στα γραφήματα, τους στατιστικούς και οικονομετρικούς ελέγχους, στην παρουσίαση αποτελεσμάτων και την αναφορά σε αξιόπιστα ερευνητικά άρθρα, χρησιμοποιώντας το στατιστικό/οικονομετρικό πρόγραμμα STATA.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Βάσεις δεδομένων/ άρθρων
 2. Διαχείριση Δεδομένων
 3. Εντολές (Do files)
 4. Γραφήματα
 5. Στατιστική Ανάλυση
 6. Απλή Παλινδρόμηση
 7. Πολλαπλή Παλινδρόμηση Ι
 8. Πολλαπλή Παλινδρόμηση ΙΙ
 9. Έλεγχος Υποθέσεων
 10. Ανάλυση Ευαισθησίας
 11. Χρονοσειρές, Διαστρωματικά, Panel
 12. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες, μεθοδολογίες και τεχνικές της οικονομετρίας και τη χρήση του λογισμικού STATA για την εκτέλεση οικονομετρικών αναλύσεων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων

Β. να κατανοήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι που διεξάγουν επιστημονική έρευνα, αλλά και όσοι διεξάγουν εμπειρικές μελέτες στον τραπεζικό ή ιδιωτικό τομέα

Γ. να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις μοντελοποίησης του υπό μελέτη ερευνητικού ερωτήματος, συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων, γραφημάτων, στατιστικών και οικονομετρικών ελέγχων και παρουσίασης των αποτελέσματα μελετών

Δ. να είναι σε θέση να εφαρμόζουν οικονομετρικές μεθόδους και τεχνικές σε πραγματικά σύνολα δεδομένων

Ε. να έχουν αναπτύξει ικανότητες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων (απλή, πολλαπλή παλινδρόμηση, έλεγχος υποθέσεων, ανάλυση ευαισθησίας)

ΣΤ. να εξοικειωθούν με τον έλεγχο υποθέσεων

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα