Οικονομικά της Εκπαίδευσης

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, καθώς μέσω αυτής αποκτώνται δεξιότητες και γνώσεις που ενισχύουν την απασχόληση και την παραγωγικότητα της εργατικής δύναμης. Επιπλέον, προωθεί την καινοτομία, την έρευνα και την ανάπτυξη, δημιουργώντας εύφορο έδαφος για την εμφάνιση νέων ιδεών και επιχειρηματικών ευκαιριών, αλλά και για την αναβάθμιση της τεχνολογίας της χώρας. Τα οικονομικά της εκπαίδευσης αναφέρονται στην οικονομική πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στα οφέλη που προκύπτουν από την επένδυση στην εκπαίδευση. Αναλύουν επίσης, ερωτήματα που αφορούν τις αποφάσεις των ατόμων να επενδύσουν στην εκπαίδευση, τους προσδιοριστικούς παράγοντες που καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τις παρεμβάσεις του κράτους στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την αποτελεσματική κατανομή των εκπαιδευτικών πόρων, τη μακροχρόνια επίδραση της εκπαίδευσης στη φτώχεια, τις οικονομικές ανισότητες, την ανεργία και την οικονομική μεγέθυνση.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) επιχειρήσεων, προϊσταμένους τμημάτων και αναπληρωτές προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ, στελέχη και υποψήφια στελέχη εκπαίδευσης, φοιτητές Οικονομικών, Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, στην οικονομική Διοίκηση και τις μεθόδους και τα εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα της Εκπαίδευσης. Ακόμη, προσφέρει στον επιμορφούμενο τις βασικές γνώσεις και κατανόηση των οικονομικών πτυχών της εκπαίδευσης προς ανάπτυξη κρίσιμων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που είναι απαραίτητες για τη σύγχρονη κοινωνία και τον επαγγελματικό βίο. Οι συμμετέχοντες αναμένεται αντιληφθούν την επίδραση της οικονομίας στην εκπαίδευση, να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που προκύπτουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές στο προσωπικό τους και επαγγελματικό περιβάλλον, λαμβάνοντας αποφάσεις με βάση την καλύτερη κατανόηση των οικονομικών παραμέτρων.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Εισαγωγή στα Οικονομικά της Εκπαίδευσης
 2. Οι Επιδράσεις της Εκπαίδευσης
 3. Έρευνα και Μελέτες για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο
 4. Το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και η Εκπαίδευση
 5. Εκπαίδευση και Εισόδημα
 6. Οι Ωφέλειες της Εκπαίδευσης
 7. Μέτρηση των Ωφελειών
 8. Το Επενδυτικό Κόστος της Εκπαίδευσης
 9. Χρηματοδότηση της Εκπαίδευσης
 10. Μοντέλα Χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης
 11. Εκπαίδευση και Οικονομική Ανάπτυξη
 12. Εκπόνηση εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 1. να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για συστηματική ανάλυση του κόστους και των ωφελειών της εκπαίδευσης, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο λήψεως αποφάσεων στο πλαίσιο μιας ορθολογικής επιλογής σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο
 2. να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αξιολογούν εκπαιδευτικά Προγράμματα
 3. να έχουν κατανοήσει την έννοια της αγοράς εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 4. να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τους ανθρώπινους πόρους στον κλάδο της Εκπαίδευσης
 5. να είναι σε θέση να καταμετρούν τις χρηματοοικονομικές ροές
 6. να διαθέτουν εμπειρικές γνώσεις χρηματοδότησης της εκπαίδευσης και σχετικών δράσεων
 7. να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αποφασίζει να επενδύσει στην εκπαίδευση
 8. να αντιλαμβάνονται το ρόλο της κρατικής παρέμβασης στην αγορά των εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 9. να γνωρίζουν πως κατανέμονται οι πόροι στο χώρο της εκπαίδευσης και πως θα βελτιωθεί η αποτελεσματική τους χρήση
 10. να γνωρίζουν τους τρόπους χρηματοδότησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ποιες είναι οι βασικές τους διαφορές και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών

να αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο οι αποφάσεις σε ότι αφορά τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες επηρεάζουν κοινωνικά φαινόμενα (όπως φτώχεια, οικονομικές ανισότητες, ανεργία και κοινωνικός αποκλεισμός) και καθορίζουν  την ένταση αλλά και το μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης της χώρας

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα