Οικονομικά της Υγείας

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Τα “Οικονομικά της Υγείας” αποτελούν ένα πεδίο μελέτης που συνδυάζει τις αρχές της οικονομίας με τον τομέα της υγείας. Αυτό το πεδίο επικεντρώνεται στην ανάλυση των οικονομικών πτυχών που επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών υγείας, τη δομή των οργανισμών υγείας, καθώς και τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ της υγείας και της οικονομίας. Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει θέματα όπως η οικονομική ανάλυση των συστημάτων υγείας, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών υγείας, η χρηματοδότηση και οι μηχανισμοί ασφάλισης, καθώς και η αξιολόγηση των κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την πρόσβαση και την ισότητα στις υπηρεσίες υγείας.

Το Πρόγραμμα επιμόρφωσης στα «ΟΙΚΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» επιτρέπει στους επαγγελματίες της υγείας, όπως γιατρούς, διοικητικούς υπαλλήλους και οικονομολόγους, να κατανοήσουν τις οικονομικές πτυχές του τομέα της υγείας και να λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με δεδομένα και ανάλυση. Τέλος, προάγει τη διαμόρφωση μιας πιο ενημερωμένης και ευαισθητοποιημένης κοινωνίας ως προς τα θέματα υγείας, καθώς οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και εργαλεία ώστε να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και υποστήριξη των αποφάσεων που αφορούν την υγεία της κοινωνίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε προϊσταμένους τμημάτων και αναπληρωτές προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς υγείας, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) επιχειρήσεων υγείας (Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων), υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ εν γένει.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης και η αναβάθμιση της ποιότητας στην διαχείριση των μονάδων υγείας, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να εμβαθύνει σε θέματα που αφορούν την οικονομική διαχείριση των μονάδων υγείας με συστηματικό, αποτελεσματικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο, οδηγώντας τελικά στην ολιστική ανέλιξη του συστήματος υγείας.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης στον κλάδο της υγείας και την πολιτική υγείας
 2. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση γενικά
 3. Οι ατέλειες της ελεύθερης αγοράς και οι συνέπειές τους στο σύστημα υγείας
 4. Τα βασικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης στο χώρο της υγείας και η απαίτηση σε δεδομένα για την πραγματοποίηση της οικονομικής ανάλυσης
 5. Υγεία και Οικονομία: Αλληλεπιδράσεις
 6. Ο ρόλος της ασφάλισης και η επίδρασή της στο χώρο της υγείας
 7. Η επίδραση των περιορισμένων πόρων, στις αποφάσεις των καταναλωτών και οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς του ιατρικού προσωπικού
 8. Εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας
 9. Το φάρμακο και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο χώρο της υγείας
 10. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα στο χώρο της υγείας και η κρατική παρέμβαση
 11. Σύγκριση της δομής, λειτουργίας και αποδοτικότητας του Ε.Σ.Υ. με άλλα συστήματα υγείας
 12. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές αρχές και πολιτικές επηρεάζουν την παροχή υπηρεσιών και τη δομή των οργανισμών υγείας

Β. να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις θεωρίες, τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης για να αξιολογούν συστηματικά τα ειδικά χαρακτηριστικά του χώρου της υγείας,

Γ. να αντιλαμβάνονται την παρουσία ατελειών στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς και να αναζητούν  λύσεις και προσεγγίσεις για την αντιμετώπισή τους

Δ. να κατανοούν τις αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις μεταξύ υγείας και οικονομίας και τις συνέπειες αυτών στον κλάδο της υγείας

 Ε. να αξιοποιούν  τα πρότυπα χρησιμοποίησης, τις διάφορες στρατηγικές παροχών και τους εναλλακτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του συστήματος υγείας, ώστε να επιτυγχάνονται οι αποδοτικότερες και οι αποτελεσματικές αποφάσεις κατανομής

ΣΤ. να συνειδητοποιούν το ρόλο της κρατικής παρέμβασης στη χρηματοδότηση και την παροχή υπηρεσιών υγείας και να αντιλαμβάνονται τη σημασία της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας στον τομέα της υγείας

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα