Οικονομικά του τουρισμού

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

1 Μήνας

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

50 ΩΡΕΣ/ 1,9 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Ο τουρισμός αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα σημαντικό κλάδο της οικονομίας για πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα. Οικονομικά, ο τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχοντας έσοδα για τις τοπικές κοινότητες. Οι επενδύσεις στον τουρισμό έχουν θετικό αντίκτυπο στο εμπορικό ισοζύγιο μιας χώρας, καθώς οι τουρίστες δαπανούν χρήματα σε τοπικά προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, ο τουρισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη υποδομών, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, αεροδρόμια και μεταφορές, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική ανταγωνιστικότητα μιας περιοχής.

Το Πρόγραμμα «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» δύναται να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αύξησης της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων του κλάδου, καθώς παρέχει στους ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν την διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων, την προώθηση του τουρισμού και την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών πρακτικών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) Επιχειρήσεων, υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές οικονομικών  σχολών, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, της Δημιουργίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς καλύπτει θέματα που αφορούν στα Οικονομικά του τουριστικού τομέα, οι διαστάσεις του οποίου αναλύονται και εκτείνονται σε πολλαπλά επίπεδα.  Κύριος στόχος αυτού, είναι η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του τουρισμού και των Οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων αυτού.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

  1. Επιπτώσεις του Τουρισμού στην Οικονομία
  2. Αειφόρος τουρισμός
  3. Τουρισμός και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες I
  4. Τουρισμός και Επιχειρηματικές Ευκαιρίες IΙ
  5. Τελική Εργασία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να αντιλαμβάνονται ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόμενο, του οποίου οι διαστάσεις αναφέρονται στο κοινωνικό, στο οικονομικό, στο πολιτιστικό και στο περιβαλλοντικό επίπεδο

Β. να κατανοήσουν τη διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού και τις ιδιαιτερότητες του τουρισμού ως αυτόνομου κλάδου παραγωγής

Γ. να γνωρίζουν, στο πλαίσιο της οικονομικής θεώρησης του τουρισμού, τη διάρθρωση του τουριστικού κλάδου

Δ.  να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία

Ε. να αντιλαμβάνονται τη σημασία του αειφόρου τουρισμού και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν πρακτικές προώθησης αυτού

ΣΤ. να αναγνωρίζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες στον κλάδο του τουρισμού

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 500-700 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

100€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες έκπτωσης:

  • 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)
  • Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

10%

Δίδακτρα

90€

Δόση Α’

45€

Δόση Β’

45€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Άπαξ καταβολή τελών ή σε 2 ισόποσες σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα