Περιφερειακές Επενδύσεις

Περιφερειακές Επενδύσεις
4.4/5

Περιφερειακές Επενδύσεις

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

 

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του εμπειρικές γνώσεις σε θέματα Οικονομικών Επενδύσεων και  επενδυτικών δραστηριοτήτων και ευκαιριών σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, αναλύονται πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης των επενδύσεων και αξιολόγησης των ευκαιριών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας.  Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν επενδυτικές δραστηριότητες και ευκαιρίες σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας και να γνωρίζουν πιθανούς τρόπους χρηματοδότησης αυτών.

Απευθύνεται σε:

 
 • Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ
  • Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων, (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων),
  • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • Στελέχη και υποψήφια Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Φοιτητές Σχολών Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών
  • Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα της Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων :

 

• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
• Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
• Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,
• Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό email)

Διδακτικές Ενότητες:

 
 1. Εισαγωγή στις περιφερειακές επενδύσεις.
  2. Απεικόνιση συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επενδύσεων.
  3. Κατηγοριοποίηση επιχειρηματικών δράσεων.
  4. Αποτίμηση επενδυτικών σχεδίων.
  5. Οικονομοτεχνική Ανάλυση Ι.
  6. Οικονομοτεχνική Ανάλυση ΙΙ.
  7. Οικονομοτεχνική Ανάλυση ΙΙΙ.
  8. Υποδείγματα Επιχειρηματικών Μελετών.
  9. Προτάσεις χρηματοδότησης.
  10. Αποδόσεις Επενδύσεων.
  11. Προγράμματα και Επενδυτικές Ευκαιρίες.
  12. Εκπόνηση Εργασίας

Τρόπος αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων :

 

Συγγραφή συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων

Course Durations: 210 Διδακτικές Ώρες /3 Μήνες /ECVET: 8,4

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα