Πολιτική Προστασία και Οικονομική Διαχείριση

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η Πολιτική Προστασία αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων και δράσεων που αναλαμβάνονται από μια κοινωνία με σκοπό την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους από διάφορους κινδύνους και απειλές. Ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματική πολιτική προστασία είναι η σχέση της με την Οικονομική Διαχείριση. Η Οικονομική Διαχείριση συνδέεται άρρηκτα με την Πολιτική Προστασία, καθώς οι πόροι και οι οικονομικές αναγκαιότητες της κοινωνίας πρέπει να αξιοποιούνται με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών. Η σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων και την αποκατάσταση της κοινωνίας μετά από καταστροφικά γεγονότα.

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από τέσσερα μέρη:

 • Μέρος Α «Καταγραφή και Εκτίμηση Υφιστάμενων Δομών Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων»: αφορά σε μια πρώτη καταγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου καθώς και των υφιστάμενων δομών πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, με στόχο μια πρώτη εκτίμηση ως προς τον ρόλο των ΟΤΑ.
 • Μέρος Β «Καταγραφή Φυσικών Συνθηκών και Εκτίμηση Επικινδυνότητας»: στοχεύει στο να περιγράψει τις φυσικές συνθήκες σε επίπεδο χώρας και να προσδιορίσει του φυσικούς κινδύνους που αφορούν στους ΟΤΑ της χώρας σε χρονικό ορίζοντα.
 • Μέρος Γ «Πρόταση Οργανωτικής Δομής Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ για την Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων»: αφορά στην επεξεργασία πρότασης ενός οργανωτικού σχήματος για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων σε επίπεδο δήμου (ή ομάδας δήμων) και της ένταξής του στο ευρύτερο διοικητικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.
 • Μέρος Δ «Εφαρμογή Προτεινόμενης Οργανωτικής Δομής»: αφορά μία πρώτη προσέγγιση εκτίμησης του κόστους υλοποίησης της πρότασης, των αναγκών σε εκπαίδευση και των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και δια-λειτουργικότητάς της.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϊσταμένους τμημάτων και αναπληρωτές προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) Επιχειρήσεων, (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων), υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στελέχη και υποψήφια στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, φοιτητές Σχολών Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα της Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και προσφέροντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί ως Στέλεχος ή υποψήφιο Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ως Προϊστάμενος Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Νομοθετικό Πλαίσιο Διάγνωση / Πρόληψη Κινδύνων- Άμεση Αντίδραση / Καταστολή- Διαχείριση Άμεσων Συνεπειών Καταστροφής / Αποκατάσταση
 2. Υφιστάμενες Οργανωτικές Δομές και το Πλαίσιο Δράσεων- Κεντρική διοίκηση- Περιφέρεια
 3. Ευρωπαϊκή Εμπειρίας και Βέλτιστες Πρακτικές
 4. Επικινδυνότητα των Φυσικών Φαινομένων και Διοικητικό Επίπεδο ΟΤΑ
 5. Γεωγραφική και Διοικητική Διάσταση
 6. Υφιστάμενες Οργανωτικές Ανάγκες και Προσδιορισμός Επιθυμητών
 7. Νέες Υπηρεσίες και Προτεινόμενη Οργανωτική Δομή
 8. Κόστος και Χρηματοδοτικές Ανάγκες
 9. Στελέχωση και Εκπαίδευση
 10. Χρηματοδότηση και Αποτίμηση Υποδομών
 11. Επιχειρησιακή Οργάνωση, Συντονισμός και Αξιολόγηση
 12. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να γνωρίζουν τις υφιστάμενες Δομές Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο

Β. να γνωρίζουν τις υφιστάμενες Οργανωτικές Δομές και το Πλαίσιο Δράσης αυτών και να κατανοήσουν το ρόλο των ΟΤΑ

Γ. να κατανοούν τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικής Διαχείρισης και να είναι σε θέση να υιοθετούν τις βέλτιστες πρακτικές αυτών

Δ. να έχουν επίγνωση της επικινδυνότητας των φυσικών φαινομένων και του διοικητικού επιπέδου των ΟΤΑ

Ε. να είναι σε θέση να εκτιμούν  το  κόστος υλοποίησης μίας Οργανωτικής Δομής Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ, τις ανάγκες σε εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και δια-λειτουργικότητάς της

ΣΤ. να αναγνωρίζουν και να είναι σε θέση να προσδιορίζουν τους επιθυμητούς στόχους ως προς την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα