Πολιτική Προστασία και Οικονομική Διαχείριση

Πολιτική Προστασία και Οικονομική Διαχείριση
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

 
το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και προσφέροντάς του τη δυνατότητα να εργαστεί ως Στέλεχος ή υποψήφιο Στέλεχος Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και ως Προϊστάμενος Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το Πρόγραμμα απαρτίζεται από τέσσερα μέρη:

 

Το Μέρος Α «Καταγραφή και Εκτίμηση Υφιστάμενων Δομών Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων» που αφορά σε μια πρώτη καταγραφή του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου καθώς και των υφιστάμενων δομών πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, με στόχο μια πρώτη εκτίμηση ως προς τον ρόλο των ΟΤΑ.

 

Το Μέρος Β «Καταγραφή Φυσικών Συνθηκών και Εκτίμηση Επικινδυνότητας» που στοχεύει στο να περιγράψει τις φυσικές συνθήκες σε επίπεδο χώρας και να προσδιορίσει του φυσικούς κινδύνους που αφορούν στους ΟΤΑ της χώρας σε χρονικό ορίζοντα.

 

Το Μέρος Γ «Πρόταση Οργανωτικής Δομής Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ για την Αντιμετώπιση Φυσικών Κινδύνων» που αφορά στην επεξεργασία πρότασης ενός οργανωτικού σχήματος για την επιχειρησιακή αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων σε επίπεδο δήμου (ή ομάδας δήμων) και της ένταξής του στο ευρύτερο διοικητικό πλαίσιο πολιτικής προστασίας.

 

Το Μέρος Δ «Εφαρμογή Προτεινόμενης Οργανωτικής Δομής» που αφορά μία πρώτη προσέγγιση εκτίμησης του κόστους υλοποίησης της πρότασης, των αναγκών σε εκπαίδευση και των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και δια-λειτουργικότητας της

Απευθύνεται σε:

 
 • Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ
  • Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων, (Διευθυντές, Προϊσταμένων Τμημάτων),
  • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • Στελέχη και υποψήφια Στελέχη Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • Φοιτητές Σχολών Πολιτικών Επιστημών και Οικονομικών
  • Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, τη Διοίκηση Προσωπικού, τις μεθόδους και εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξής τους (γενικότερα της Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων :

 
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
  • Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,
  • Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό email)

Διδακτικές Ενότητες:

 
 1. Νομοθετικό Πλαίσιο- Διάγνωση / Πρόληψη Κινδύνων- Άμεση Αντίδραση / Καταστολή- Διαχείριση Άμεσων Συνεπειών Καταστροφής / Αποκατάσταση
  2. Υφιστάμενες Οργανωτικές Δομές και το Πλαίσιο Δράσεων¨- Κεντρική διοίκηση- Περιφέρεια
  3. Ευρωπαϊκή Εμπειρίας και Βέλτιστες Πρακτικές
  4. Επικινδυνότητα των Φυσικών Φαινομένων και Διοικητικό Επίπεδο ΟΤΑ
  5. Γεωγραφική και Διοικητική Διάστασης
  6. Υφιστάμενες Οργανωτικές Ανάγκες και Προσδιορισμός Επιθυμητών
  a. Στόχων ως προς την Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα των
  b. Αρμοδιοτήτων ΟΤΑ
  7. Νέες Υπηρεσίες  και Προτεινόμενη Οργανωτική Δομή
  8. Κόστος και Χρηματοδοτικές Ανάγκες
  9. Στελέχωση και Εκπαίδευση
  10. Χρηματοδότηση και Αποτίμηση Υποδομών
  11. Επιχειρησιακή Οργάνωση, Συντονισμός και Αξιολόγηση
  12. Εκπόνηση Εργασίας

Στόχοι Προγράμματος:

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να γνωρίζουν τις υφιστάμενες Δομές Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο

Β. να γνωρίζουν τις υφιστάμενες Οργανωτικές Δομές και το Πλαίσιο Δράσης αυτών και να κατανοήσουν το ρόλο των ΟΤΑ

Γ. να είναι σε θέση να εκτιμούν  το  κόστος υλοποίησης μίας Οργανωτικής Δομής
Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ, τις ανάγκες σε εκπαίδευση και τις προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και δια-λειτουργικότητάς της

Τρόπος αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων :

 

Συγγραφή συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων

Course Durations: 210 Διδακτικές Ώρες /3 Μήνες /ECVET: 8,4

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα