Προβλέψεις και Επενδύσεις

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ενός φυλλομετρητή.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Οι προβλέψεις και οι επενδύσεις αποτελούν ζωτικά στοιχεία του κλάδου των οικονομικών. Οι προβλέψεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων, καθώς βοηθούν στην πρόβλεψη μελλοντικών τάσεων και εξελίξεων, επιτρέποντας στους επενδυτές και στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ανάλογα. Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις αφορούν τη διάθεση κεφαλαίου σε διάφορα επενδυτικά προϊόντα με σκοπό την αύξηση των κερδών ή τη διαφύλαξη της αξίας του κεφαλαίου. Το εν λόγω επιμορφωτικό Πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με τις απαιτούμενες γνώσεις για κριτική και σε βάθος κατανόηση των τρόπων πραγματοποίησης προβλέψεων στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Παράλληλα, επιτρέπει στους επαγγελματίες και τους επενδυτές να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες και αποδοτικές επενδυτικές αποφάσεις. Τέλος, ενισχύει την κοινωνική οικονομία και την αειφορία, καθώς προωθεί την ανάπτυξη βιώσιμων και αποδοτικών επενδύσεων που δύναται να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) Επιχειρήσεων, υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές οικονομικών  σχολών, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, της Δημιουργίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα των Αγορών.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (http://elearning.ec.unipi.gr:8056/eclass/). Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Έννοια και είδη επενδύσεων
 2. Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μιας επιχείρησης, και μέθοδοι αξιολόγησης.
 3. Προβλέψεις και επιλογή κατάλληλων ταμειακών ροών
 4. Μέθοδοι προβλέψεων με την προσέγγιση της προσομοίωσης
 5. Ποσοτικοποίηση κινδύνου, και επενδύσεις με ‘ενσωματωμένες αναπτυξιακές ευκαιρίες’
 6. Επενδύσεις σε μετοχές και χαρτοφυλάκια
 7. Σχηματισμός άριστων χαρτοφυλακίων μετοχών
 8. Μέτρηση κινδύνου μετοχών και χαρτοφυλακίων
 9. Αμοιβαία Κεφάλαια: επενδύσεις και αξιολόγηση
 10. Ποσοτικές προσεγγίσεις στην μέτρηση του συντελεστή beta, και έλεγχοι
 11. Προβλέψεις μερισματικής πολιτικής, και αξιολόγηση επενδύσεων μετοχών
 12. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α.  να έχουν κατανοήσει τις έννοιες και τα διάφορα είδη επενδύσεων

Β. να έχουν αποκτήσει δεξιότητες ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων, μέτρησης κινδύνου, και διεξαγωγής προβλέψεων.

Γ. να είναι σε θέση να επιλέγουν τις κατάλληλες ταμειακές στρατηγικές για τη διασφάλιση της οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

Δ. να έχουν αναπτύξει την ικανότητα εκτίμησης κινδύνου στις επενδύσεις και αξιολόγησης των μεθόδων πρόβλεψης

Ε. να έχουν κατανοήσει την ανάλυση των επενδύσεων σε μετοχές και χαρτοφυλάκια και να έχουν αναπτύξει την ικανότητα σχηματισμού χαρτοφυλακίων

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

 

 

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα