Προβλέψεις και Επενδύσεις

Προβλέψεις και Επενδύσεις
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι η σε βάθος κριτική κατανόηση απο τον εκπαιδευόμενο των τρόπων που γίνονται οι προβλέψεις στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Μετά την επιτυχή ολοκλώρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες στην ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων, μέτρηση κινδύνου, και διεξαγωγή προβλέψεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Εννοια και είδη επενδύσεων
 2. Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μιας επιχείρησης, και μέθοδοι αξιολόγησης.
 3. Προβλέψεις και επιλογή κατάλληλων ταμειακών ροών.
 4. Μέθοδοι προβλέψεων με την προσέγγιση της προσομοίωσης.
 5. Ποσοτικοποίηση κινδύνου, και επενδύσεις με ‘ενσωματωμένες αναπτυξιακές ευκαιρίες’.
 6. Επενδύσεις σε μετοχές και χαρτοφυλάκια.
 7. Σχηματισμός άριστων χαρτοφυλακίων μετοχών.
 8. Μέτρηση κινδύνου μετοχών και χαρτοφυλακίων.
 9. Αμοιβαία Κεφάλαια: επενδύσεις και αξιολόγηση.
 10. Ποσοτικές προσεγγίσεις στην μέτρηση του συντελεστή beta, και έλεγχοι.
 11. Προβλέψεις μερισματικής πολιτικής, και αξιολόγηση επενδύσεων μετοχών.

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων θα στηριχτεί σε ένα τεστ πολλαπλών επιλογών στο τέλος της περιόδου εκπαίδευσης. Το τέστ θα στηρίζεται στο υλικό που οι εκπαιδευόμενοι χρησιμοποίησαν κατά την διάρκεια της επιμόρφωσής τους και που τους δόθηκε απο το Πρόγραμμα.

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα